Doradztwo Inżynierowi Kontraktu Multiconsult Polska przy realizacji projektu kolejowego

Miło nam poinformować, że Kancelaria doradza Inżynierowi Kontraktu wybranemu do realizacji projektu kolejowego: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)”.

 

Jesteśmy dumni, że Inżynier Kontraktu Multiconsult Polska po raz kolejny obdarzył nas zaufaniem przy realizacji kluczowych i strategicznych projektów infrastrukturalnych.

 

Więcej informacji o samej inwestycji można znaleźć TUTAJ.

Artykuł mec. Anny Dynek i Roksany Góral w Monitorze Zamówień Publicznych

We wrześniowym numerze Monitora Zamówień Publicznych ukazał się artykuł mec. Anny Dynek oraz aplikantki adwokackiej Roksany Góral na temat instytucji self-cleaningu w praktyce.

 

Artykuł znajduje się na str. 31. Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru Monitora Zamówień Publicznych oraz publikacji zespołu Hoogells!

 

 

Artykuł Hoogells w czasopiśmie „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”

W 37. numerze dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” ukazał się artykuł „Wybór strony przystąpienia do postępowania odwoławczego” , który opracowały mec. Anna Dynek, aplikantka adwokacka Roksana Góral i aplikantka radcowska Paulina Kowalewska.

 

Artykuł zespołu Hoogells znajduje się na a str. 48 wrześniowego wydania magazynu. Doszło co prawda do małej pomyłki i zdjęcia naszych aplikantek w artykule zostały podpisane odwrotnie… Uznajemy to jednak za omyłkę pisarską  w Hoogells i tak na co dzień wymieniamy się wiedzą 🙂

 

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania magazynu „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” i artykułu zespołu Hoogells!

#NowePZP – Sejm uchwalił nową ustawę

11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do Senatu, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2021 r.

Jakie zmiany nas czekają?

 

  • Pojawienie się rozwiązań, kładących nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych – w szczególności do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • Większa transparentność postępowań;
  • Propozycja mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja waloryzacji kontraktów.

Zapraszamy także do śledzenia kolejnych, cotygodniowych wpisów z cyklu #nowePZP i zapoznania się z poprzednimi. Informowaliśmy już o zmianach

w systematyce ustawy i w przepisach ogólnych.

#ZmianyKPC

Nowelizacja przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła istotne zmiany w wysokości opłat w postępowaniach sądowych, przy czym w znacznym stopniu zmiany te dotyczą spraw, które toczyć się będą pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Sprawy dotyczące spółek

 

Znacznej podwyżce tj. z dotychczasowych 2.000 złotych do 5.000 złotych, uległa opłata od pozwu w szeregu spraw ze stosunku spółki. Zwiększona opłata dotyczy spraw o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy, stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

 

Sprawy regulacyjne

 

Dziesięciokrotnie wzrosła opłata uiszczana w przypadku odwołań i zażaleń składanych od orzeczeń wydawanych w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. W przypadku odwołania trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 1000 złotych, a nie jak dotychczas 100 złotych. Podobnie w przypadku zażalenia opłata wzrosła do kwoty 500 złotych, z wcześniejszych 50 złotych.

 

Sprawy dotyczące własności intelektualnej

 

Zmiana nastąpiła również w zakresie kosztów sądowych związanych ze złożeniem pozwu o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

 

We wskazanych sprawach o wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 złotych będzie trzeba uiścić od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości od każdego roszczenia pieniężnego, nie więcej jednak niż 200.000 złotych. Oznacza to, że będzie trzeba uiścić opłatę w wysokości odpowiednio od 1.000 złotych do nawet 200 000 złotych. W sprawach przy wartości przedmiotu sporu poniżej 20.000 złotych opłata od pozwu wynosić będzie od 100 złotych do 1.000 złotych. W przypadku roszczeń innych niż pieniężne opłata wynosić będzie 300 złotych.

 

Księgi wieczyste

 

Z dotychczasowych 60 złotych do 100 złotych wzrosła opłata stała od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, dotyczącego oznaczenia nieruchomości, wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonanie innych wpisów niż wymienione w art. 42 i 43 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych aktualizacji, dotyczących zmian w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz kodeksie postępowania cywilnego.