Artykuł mec. Łukasza Kotarby w kwartalniku “Prawo budowlane”

W najnowszym numerze kwartalnika „Prawo budowlane” ukazał się artykuł autorstwa mec. Łukasza Kotarby, Dyrektora Działu Infrastruktury i Postępowań Spornych kancelarii Hoogells. Artykuł dotyczy odstąpienia od umowy z uwagi na nieprzedłożenie bezwarunkowej gwarancji zapłaty.

 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Prawa budowlanego” oraz zapoznania się z publikacją mec. Kotarby.

#NowePZP-Zasady udzielania zamówień publicznych

 

W nowym PZP ustawodawca zmodyfikował dotychczasowy katalog zasad udzielania zamówień publicznych wzbogacając go o dodatkową zasadę – zasadę efektywności, jednocześnie rezygnując z zasady prymatu udzielania zamówień w trybach konkurencyjnych. Nowe PZP zmienia również brzmienie dotychczasowej zasady jawności.

 

Zasada efektywności zdefiniowana została, jako obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

 

Należy przy tym wskazać, iż wydatkowanie środków w sposób efektywny wynika wprost z art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019.869), którą jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są stosować od 2010 r.  – zmiana ta nie ma zatem kluczowego charakteru, a jedynie potwierdza ten wymóg. Jednocześnie należy mieć na względzie, iż efektywność zamówień nie zmieni się wraz z wprowadzeniem nowej zasady do PZP – uzyskanie takiego efektu musiałoby wynikać z podjęcia szeregu działań takich jak podnoszenie kwalifikacji służb realizujących zamówienia w szczególności w zakresie stosowania instrumentów prawnych przewidzianych ustawą, wprowadzanie dobrych praktyk w zakresie kryteriów oceny ofert i zmiana globalnego podejścia do wydatkowania środków z UE – nie z perspektywy ilości, ale jakości.

 

W zasadzie jawności, nowe przepisy uwzględniły wymagania w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

Trudno również dopatrzeć się konsekwencji praktycznych usunięcia treści art. 10 dotychczasowych przepisów w zakresie, w jakim ustanowił zasadę prymatu udzielania zamówień w trybach konkurencyjnych. Sam fakt usunięcia zapisów, nie zmieni obowiązku spełnienia ściśle określonych kryterium prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach niekonkurencyjnych.