#ZMIANYKPC – odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych przywrócone

Nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 r. ustawodawca po 7 latach przywraca do porządku prawnego odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Postępowanie to ma na celu przyspieszenie rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Nowe przepisy mają zastosowanie jedynie do spraw wszczętych po dniu 7 listopada i nie wpływają na postępowania rozpoczęte przed tą datą. Poniżej spieszymy przedstawić Państwu najważniejsze informacje dotyczące reaktywowanego postępowania w sprawach gospodarczych.

Adresy elektroniczne stron postępowania

Nowym wymogiem formalnym pozwu w sprawie gospodarczej jest obowiązek podawania adresu poczty elektronicznej powoda bądź zamieszczanie oświadczenia, że powód takiego adresu nie posiada. Dokładnie taki sam obowiązek spoczywa na pozwanym składającym pierwsze pismo procesowe po doręczeniu mu odpisu pozwu. Co najistotniejsze niespełnienie w/w wymagania stanowić będzie brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu. 

Prekluzja dowodowa 

Kolejną, wprowadzoną przez ustawodawcę artykułem 4585 KPC, nowością jest prekluzja dowodowa. Polega ona na tym, że przepis prawa określa w jakich przypadkach sąd pomija twierdzenia i dowody przytoczone przez stronę. W niniejszym postępowaniu Strony są zobowiązane sformułować wszelkie twierdzenia oraz przedstawić dowody na ich poparcie już w pozwie – powód oraz odpowiedzi na pozew – pozwany. Sąd zatem nie będzie brał pod uwagę twierdzeń i dowodów powołanych z naruszeniem powyższych reguł. Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest uprawdopodobnienie przez stronę, która nie dopełniła wymogu wskazania wszelkich twierdzeń i dowodów, że ich powołanie nie było możliwe w wyznaczonym czasie, albo że potrzeba ich powołania wynikła dopiero w późniejszym etapie postępowania.

Ponadto powoływanie dowodu z zeznań świadka ma być ograniczone jedynie do sytuacji, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych albo ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Pozasądowe rozwiązanie sporu 

Kolejną nowością jest położenie nacisku na pozasądowe próby rozwiązania sporu. W postępowaniu w sprawach gospodarczych sąd może niezależnie od wyniku sprawy obciążyć kosztami procesu tak w całości jak i w części stronę, która nie podjęła próby pozasądowego rozwiązania sporu, uchyliła się od niej bądź uczestniczyła w niej w złej wierze.

Wyrok tytułem zabezpieczenia

Po wydaniu wyroku w pierwszej instancji strona, na której rzecz zasądzona została wartość pieniężna lub inne rzeczy zamienne będzie mogła od razu wystąpić do komornika o dokonanie zabezpieczenia na majątku do wysokości zasądzonej kwoty. Zabezpieczenie będzie trwało aż do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.