Nowe dobre czasy dla OZE?

W dniu 26 kwietnia 2021 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1129). Obecnie od 30 kwietnia br. trwa I czytanie w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

 

Projekt zakłada podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla małej instalacji odnawialnego źródła energii – do 1 MW (z dotychczasowych 500 kW). Od progu tego uzależniony jest obowiązek uzyskania koncesji, co oznacza, że poniżej 1 MW działalność będzie prowadzona na podstawie wpisu do rejestru, a więc po spełnieniu węższego katalogu obowiązków niż w przypadku koncesji. Co istotne, dotychczasowi koncesjonariusze zostaną z urzędu wpisani do rejestru zgodnie z zakresem koncesji, która wygaśnie z dniem dokonania wpisu.

 

Co również ważne z perspektywy przedsiębiorców i ich udziału w systemie aukcyjnym, projekt wprowadza, po latach obowiązywania ustawy o OZE, definicję mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii. Dotychczas posługiwano się definicją wypracowaną przez praktykę, zatem wprowadzenie definicji ustawowej – z punktu widzenia przedsiębiorców i pewności podejmowanych przez nich działań – jest działaniem pozytywnym.

 

Oprócz ww. zmian, zaproponowano także wydłużenie systemu wsparcia aukcyjnego do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 roku obowiązywania programu SA.518552 – Taryfy i premie dla mikro i małych instalacji OZE – system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium).

Planowane zmiany do tzw. opłaty reprograficznej

W dniu 5 maja br. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji międzyresortowych i publicznych projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego („Ustawa”). Jednym z założeń Ustawy jest zapewnianie twórcom minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

Projektodawcy zakładają, iż koszty projektowanych rozwiązań finansowane będą z tzw. opłaty reprograficznej / opłaty od czystych nośników (dalej: „opłata”) uiszczanej m.in. przez producentów i importerów urządzeń elektronicznych (oraz czystych nośników) oraz przez podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w ww. zakresie). Na podstawie Ustawy utworzony ma zostać m.in. Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych (którego obsługę bankową ma pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego) – do którego trafi część wpływów z ww. opłaty.

 

Podkreślenia wymaga, iż z treści projektu Rozporządzenia w sprawie typów urządzeń i nośników, od których pobiera się opłatę i wysokości opłat („Rozporządzenie”) wynika, iż, co do zasady, podwyższeniu ulegnie wysokość opłaty w odniesieniu do urządzeń objętych dotychczasową opłatą, a zakres samej opłaty ulegnie rozszerzeniu przedmiotowemu (opłata będzie obejmowała, m.in. urządzenia i nośniki umożliwiające utrwalanie lub zwielokrotnianie utworów o charakterze dźwiękowym i audiowizualnym, a także utworów wyrażonych słowem, znakami graficznymi, fotograficznymi i plastycznymi). Rozporządzenie wskazuje, iż opłatą w wysokości 4% objęte będą m.in. komputery przenośne (w tym laptopy, netbooki, notebooki), tablety, telewizory z funkcją nagrywania, dekodery telewizji cyfrowej z funkcją nagrywania, a także m.in.: komputerowe nośniki pamięci masowej (dyski twarde, SSD i podobne nośniki), przenośne elektroniczne nośniki pamięci (pendrive’y, karty pamięci i podobne nośniki), nagrywarki CD, DVD, BluRay i podobne urządzenia. Rozporządzenie wskazuje także, iż opłacie będą podlegały m.in. czytniki książek elektronicznych e-book, a także cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami (w obu ww. przypadkach opłata zostaje ustalona w wysokości 2%).

 

Z literalnego brzmienia projektu Rozporządzenia wynika, iż opłatami tymi nie będą objęte smartfony. Niemniej, tak jak wskazano powyżej Rozporządzenie wskakuje, iż opłatą tą objęte będą m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami – co może budzić określone wątpliwości interpretacyjne z perspektywy smartfonów z wbudowanymi aparatami cyfrowymi.

 

Projektowane zmiany, w przypadku ich uchwalenia i wejścia w życie mogą mieć istotny wpływ na działalność oraz efektywność ekonomiczną m.in. producentów i importerów urządzeń elektronicznych. W tym kontekście, winni oni poddać szczegółowej analizie zakres podmiotowo-przedmiotowy wprowadzanych zmian, ich skutki prawne oraz wpływ przedmiotowych zmian na prowadzoną przez nich działalność.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Mirosław A. Metych – wspierającego innowacyjne podmioty sektora elektronicznego oraz sektora nowych technologii.

Konferencja – Modern Production Summit 2021

Już 19 maja 2021 r. odbędzie się konferencja Modern Production Summit 2021 organizowana przez Puls Biznesu – konferencje. Podczas tego wydarzenia mec. Paulina Jakubowska poruszy problematykę prawnego zabezpieczenia prawidłowego łańcucha dostaw. Celem konferencji jest zaprezentowanie ciekawych, nowatorskich rozwiązań stosowanych z sukcesem w produkcji.

 

Z wystąpienia naszego eksperta dowiesz się m.in.:
➤ jakie są najczęstsze problemy prawne związane ze stabilnością dostaw,
➤ jakie są sposoby prawne na zabezpieczanie stabilności dostaw,
➤ jak najlepiej zabezpieczyć w umowie kwestie ewentualnej wadliwości towarów,
➤ czy warto w umowach wprowadzać reguły Incoterms.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji online.

 

Szczegółowy program oraz rejestracja: Puls Biznesu Konferencje