Projekt Dyrektywy NIS2 – nowe obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem

W związku ze zwiększającymi się zagrożeniami w obszarze cyberbezpieczeństwa (w tym wynikające ze zwiększonej szybkości transformacji cyfrowej spowodowanej pandemią Covid-19), planowane są obecnie zmiany do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 194, str. 1) („Dyrektywa NIS”), którą docelowo ma zastąpić regulacja projektowanej nowej dyrektywy – „Dyrektywa NIS 2”.

 

Dyrektywa NIS 2 wprowadza podział na dwa typy podmiotów: „podmioty niezbędne” (essential entities) i „podmioty istotne” (important entities). W odniesieniu do „podmiotów niezbędnych” (essential entities), Dyrektywa NIS 2 rozszerza podmiotowo zakres regulacji w stosunku do Dyrektywy NIS, obejmując w tym kontekście podmioty m.in. z obszarów: energetyki (w tym m.in. energię elektryczną, ropę, gaz, wodór), zdrowia, przestrzeni kosmicznej (operatorzy infrastruktury naziemnej, wspierający świadczenie usług kosmicznych), jednostek centralnej administracji rządowej, obszaru infrastruktury cyfrowej (m.in. dostawcy usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej, dostawcy usług CDN, dostawcy usług zaufania czy dostawcy publicznych sieci oraz usług łączności elektronicznej).

 

Jednocześnie, Dyrektywa NIS 2, wskazuje (opisuje) jako „podmioty istotne” (important entities) podmioty z dość szerokiego spectrum sektorów, obejmujących: usługi pocztowe i kurierskie, dostawców cyfrowych (dostawcy wyszukiwarek internetowych i internetowych platform handlowych, dostawcy platform usług sieci społecznościowych), obszar produkcji (wyroby medyczne i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, produkty komputerowe, elektroniczne i optyczne; sprzęt elektryczny; maszyny i wyposażenie; pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy; inny sprzęt transportowy), produkcję i dystrybucję chemikaliów, produkcję, przetwarzanie i dystrybucję żywności czy gospodarowanie odpadami. Co istotne, regulacje te mogą obejmować także małych oraz mikro-przedsiębiorców, pod warunkiem, że spełniają oni określone kryteria, m.in.: świadczą̨ usługi określonego rodzaju, posiadają szczególny status, itp.

 

W powyższym kontekście, w szczególności z perspektywy przedsiębiorców działających w ww. obszarach, należy podkreślić, iż Dyrektywa NIS 2 zwiększa zakres obowiązków nałożonych zarówno na podmioty niezbędne, jak i na podmioty istotne. Zgodnie z projektowaną treścią na podmioty te (w odpowiednim zakresie) zostają nałożone określone obowiązki związane z zapewnieniem i wprowadzeniem odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych przez te podmioty do świadczenia usług, obejmujące:

 

  • analizę ryzyka i politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych;
  • postępowanie w przypadku incydentu (zapobieganie incydentom, wykrywanie ich i reagowanie na nie);
  • ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo łańcucha dostaw, w tym aspekty związane z bezpieczeństwem dotyczące stosunków między każdym podmiotem a jego dostawcami lub usługodawcami, takimi jak dostawcy usług przechowywania i przetwarzania danych lub zarządzanych usług w zakresie bezpieczeństwa;
  • bezpieczeństwo w procesie nabywania, rozwoju i utrzymania sieci i systemów informatycznych, w tym postępowanie w przypadku podatności i ich ujawnianie;
  • polityki i procedury (z zakresu testowania i audytu) służące ocenie skuteczności środków zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni;
  • stosowanie kryptografii i szyfrowania.

 

Jednocześnie, Dyrektywa NIS 2 wskazuje, iż kraje członkowskie mają możliwość wymagania, zarówno od podmiotów niezbędnych, jak i od podmiotów istotnych, certyfikacji produktów, usług i procesów, zgodnie z europejskimi schematami certyfikacji. Przedmiotowy proces certyfikacji wymaga istotnego przygotowania się po stronie przedsiębiorców oraz, jak się wydaje, wsparcia w tym zakresie przez dedykowane podmioty.

 

Warto również wskazać, iż Dyrektywa NIS 2 zawiera postanowienia dotyczące określonych środków nadzorczych możliwych do stosowania przez organy krajów członkowskich (w tym np. w odniesieniu do podmiotów niezbędnych – aż do cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia na prowadzenie przez dany podmiot określonego rodzaju działalności). Dyrektywa NIS 2 zawiera także postanowienia o charakterze sankcyjnym, przewidujące możliwość nałożenia przez organy krajowe, administracyjnych kar pieniężnych na podmioty naruszające jej określone postanowienia. Kary te mają wynosić maksymalnie do 10.000.000 EUR lub kwoty stanowiącej wartość 2% całkowitego rocznego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

 

W przypadku, gdyby powyższa problematyka (w szczególności analiza niezbędnych procesów oraz wymogów formalnoprawnych dotyczących kwestii cyberbezpieczeństwa) wzbudziła Państwa zainteresowanie, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Opracowanie i wdrożenie autorskiej procedury samooczyszczenia (self-cleaning)

Zespół Hoogells opracował i wdrożył u Klienta, lidera branży budowlanej, autorską procedurę samooczyszczenia (self-cleaning), odpowiadającą nowym wymaganiom, wprowadzonym na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

 

W ramach samooczyszczenia wprowadzone zostały nowe regulacje wewnętrzne określające zasady przygotowywania ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z uwzględnieniem stałego nadzoru każdego etapu prac, prowadzonego przez specjalnie utworzoną wewnętrzną jednostkę organizacyjną. Podjęto także szereg innych czynności mających na celu zapewnienie zamawiających o najwyższym stopniu rzetelności wykonawcy.

 

Wsparcie prawne z ramienia kancelarii Hoogells zapewnili r.pr. Edyta Sikorska-Gałecka – w zakresie aspektów dot. zamówień publicznych, a także adw. Paweł Siwy – w zakresie aspektów korporacyjnych i wdrożenia procedur wewnętrznych.

Służebność przesyłu jako prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane – o czym pamiętać, aby złożyć oświadczenie zgodne z prawdą?

Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe może stanowić prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy urządzeń przesyłowych (art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego).

 

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie oświadczenia niezgodnie z prawdą. Co istotne, inwestor będący osobą fizyczną składa oświadczenie osobiście, zaś inwestor będący osobą prawną może działać za pośrednictwem pełnomocnika. Warto jednak podkreślić, że odpowiedzialność karną w przypadku złożenia ww. oświadczenia niezgodnie z prawdą będzie ponosił pełnomocnik.

 

Nierzadko takim pełnomocnikiem jest np. osoba ze strony wykonawcy robót budowlanych, która niekoniecznie musi przecież posiadać wiedzę o prawidłowym sposobie ustanowienia określonego prawa dysponowania nieruchomością, w konsekwencji czego złożone przez nią oświadczenie może nie być zgodne z prawdą.

 

O czym zatem powinien wiedzieć nie tylko inwestor, ale w szczególności jego pełnomocnik, zanim złoży oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, którym to prawem jest służebność przesyłu?

 

Służebność przesyłu ustanawiana w drodze umowy wymaga zachowania właściwej formy prawnej, tj. oświadczenie właściciela nieruchomości, na której ta służebność miałaby być ustanowiona musi zostać złożone z zachowaniem formy aktu notarialnego (art. 245 kodeksu cywilnego). Co ważne, forma aktu notarialnego wymagana dla oświadczenia właściciela dotyczy zarówno umowy, na podstawie której powstaje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, jak i umowy, która zobowiązuje do ustanowienia go w przyszłości (wyrok SN z 12.05.2000 r., V CKN 30/00, OSNC 2001, nr 9, poz. 125).

 

Niezachowanie formy aktu notarialnego dla oświadczenia właściciela nieruchomości oznacza, że w istocie inwestor w dacie zawarcia umowy nie nabędzie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przedsiębiorca przesyłowy będzie mógł dopiero nabyć prawo służebności przesyłu w drodze zasiedzenia, przy czym okres zasiedzenia będzie liczony przy przyjęciu złej wiary przedsiębiorcy (Uchwała SN z 16.05.2019 r., III CZP 110/18, OSNC 2020, nr 1, poz. 9).

 

Ważne jest także, aby pamiętać, że wykluczone jest ustanowienie służebności obciążających jedynie poszczególne działki ewidencyjne wchodzące w skład nieruchomości gruntowej objętej jedną księgą wieczystą (postanowienie SN z 11.06.2015 r., V CSK 468/14, LEX nr 1797079). Służebność przesyłu obciąża bowiem całą nieruchomość, a jedynie obszar jej wykonywania jest ograniczony do tzw. pasa służebności.

 

Niezachowanie formy aktu notarialnego umowy o ustanowienie służebności przesyłu może rodzić istotne konsekwencje w praktyce. Jeżeli elementem służebności, która dopiero ma zostać ustanowiona, uczynimy prawo do wykonywania robót budowlanych na danej nieruchomości, i nie zadbamy jednocześnie o notarialną formę umowy lub oświadczenia właściciela w tym zakresie, to możemy narazić się na zarzuty dotyczące m.in.:

 

  • niedochowania właściwej formy wymaganej dla zawarcia umowy (złożenia oświadczenia właściciela nieruchomości);
  • złożenia oświadczenia o dysponowaniu prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezgodnego z prawdą, skoro właściciel oświadczył o takim prawie jedynie w zwykłej formie pisemnej, a prawo takie ma wynikać ze służebności przesyłu.

 

Należy przy tym zauważyć, że zastąpienie w 2003 roku obowiązku „wykazania” prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane „oświadczeniem” nie jest równoznaczne z wyłączeniem możliwości organu zażądania przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie tego prawa (wyrok WSA w Białymstoku z 03.12.2019 r., II SA/Bk 690/19, LEX nr 2761525).

 

Warto zatem, aby osoba składająca oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – przed złożeniem tego oświadczenia – zapoznała się z dokumentami mającymi potwierdzać posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością celem weryfikacji zachowania właściwej formy prawnej umowy, ale i jej treści.

 

W kontekście powyższego, należałoby postulować de lege ferenda* składanie oświadczeń w imieniu osoby prawnej przez organ uprawniony do jej reprezentacji. Skoro inwestor będący osobą fizyczną nie może złożyć oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane za pośrednictwem pełnomocnika – właśnie z uwagi na wspomnianą wyżej odpowiedzialność karną – warto rozważyć, czy w odniesieniu do osoby prawnej nie powinno być stosowane analogiczne ograniczenie. W przeciwnym wypadku pełnomocnik inwestora może ponieść konsekwencje prawne zasady ignorantia iuris nocet**.

 

*„z myślą o przyszłym prawie”
**”nieznajomość prawa szkodzi”

Ceny materiałów budowlanych szybują, a stare umowy bez waloryzacji

Stal budowlana, kruszywa, beton, asfalty, paliwa płynne, czy aluminium – to materiały i surowce kluczowe dla inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie notowane są znaczne wzrosty cen materiałów budowlanych, co wpływa na rzeczywisty koszt robót budowlanych. Jest to duży problem dla wykonawców.

 

O konsekwencjach takiego stanu rzeczy dla realizacji projektów infrastrukturalnych i dla samych wykonawców pisze dziś na portalu prawo.pl Bolesław Szyłkajtis, head of infrastructure w Hoogells.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Czytaj więcej tutaj