Nowe obowiązki wynikające z ustawy AML

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593) wprowadza dla przedsiębiorców kolejne obowiązki, które należy wykonać w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

 

Przypomnijmy, że przepisy ww. ustawy wprowadziły tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR jest to jawny rejestr, w którym wpisywani są wszyscy beneficjenci rzeczywiści spółek: jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz akcyjnej, a także – od dnia 30 stycznia 2022 roku – niektóre trusty, spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i fundacje.

 

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę.

 

Obecnie podmioty, które obowiązane są zgłaszać i aktualizować dane swoich beneficjentów rzeczywistych w CRBR obowiązane są do dnia 30 kwietnia 2022 roku zaktualizować dane w rejestrze w zakresie dookreślenia obywatelstwa swoich beneficjentów. Dotychczas w rejestrze wpisywane było tylko jedno obywatelstwo danego beneficjanta. Natomiast obecnie wpisywane będzie każde posiadane przez beneficjenta obywatelstwo.

 

Zgłoszenia do CRBR może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi dla danego podmiotu. Pełnomocnicy nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR. Natomiast mogą tego dokonywać prokurenci podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zgodnie z zasadami reprezentacji. Zgłoszenie musi być dokonane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Osoba dokonująca zgłoszenia lub aktualizacji wpisu w CRBR obowiązana jest podać następujące dane każdego beneficjenta: imię i nazwisko, każde posiadane obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 

CRBR znajduje się na stronach serwisu Ministerstwa Finansów pod adresem: podatki.gov.pl/crbr/

 

Warto przypomnieć także, że podmioty, które nie dopełnią obowiązków zgłoszenia (lub aktualizacji) danych do CRBR w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Ponadto osoba dokonująca zgłoszenia lub aktualizacji danych zawartych w CRBR, więc np. członek zarządu lub prokurent, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności.

 

Kancelaria oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia audytu w zakresie prawidłowości dokonania zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR, a także służy pomocą w wyjaśnieniu wszelkich Państwa wątpliwości w tym zakresie.