Nowelizacja KPC

26 stycznia 2023 r. w Sejmie odbyło się trzecie czytanie projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje wprowadzenie kilku istotnych i postulowanych od pewnego czasu zmian do postępowania cywilnego. Poniżej wskazujemy na kilka z nich:

 

  • Wnioski dowodowe zawarte jedynie w uzasadnieniu pisma będą pomijane przez sąd bez konieczności wydania w tym przedmiocie rozstrzygnięcia.

 

Profesjonalni pełnomocnicy chcąc uniknąć pominięcia powoływanych przez nich wniosków dowodowych, będą musieli obligatoryjnie wskazać je na wstępie pisma, w tzw. petitum. Zmianę ocenić należy pozytywnie – przejrzystość pism procesowych niewątpliwe stanowi ważny element sprawnego procesu, eliminując ryzyko przeoczenia wniosków dowodowych podnoszonych w piśmie, zarówno przez sąd, jak i drugą stronę postępowania (zwłaszcza działającą w procesie bez profesjonalnego pełnomocnika).

 

Wymusi to dodatkowy nakład redakcyjnej pracy, niemniej pozwoli być może uniknąć poszukiwania wniosków dowodowych zawartych w piśmie procesowym np. na końcu pisma (gdzieś przed świętą formułą „wnoszę i wywodzę jak dotychczas”) lub w pisanym cięgiem, bez interlinii i odstępów, ciągiem twierdzeń, zarzutów i odniesień do różnych dokumentów złożonych lub niezłożonych do akt sprawy (dowodów?).

 

  • Przesyłka polecona a paczka pocztowa – koniec pocztowego dylematu.

 

Z uwagi na trwającą dyskusję wywołaną niefortunnym posłużeniem się przez ustawodawcę w art. 165 par. 2 k.p.c. pojęciem „przesyłki poleconej” w rozumieniu Prawa pocztowego, a dokładniej z uwagi na różne interpretacje tego przepisu prowadzące do wniosku, iż rzekomo pismo procesowe nie może ważyć więcej niż 2 kilogramy (co wydaje się być niezwykle awangardowym wymogiem formalnym, i jednak naszym zdaniem niewynikającym z nowelizowanych aktualnie przepisów), ustawodawca zdecydował się na zakończenie trwającego dyskursu, wskazując, iż oddanie każdego rodzaju przesyłki w placówce operatora pocztowego jest równoznaczne z wniesieniem jej do sądu.

 

  • Mediowanie „o wszystko.”

 

Kolejną z proponowanych w projekcie zmian jest umożliwienie stronom mediacji objęcia ugodą także roszczeń, które nie są przedmiotem powództwa. To rozwiązanie również należy uznać za korzystne dla stron postępowania. Strony przystępując do mediacji będą mieć możliwość ugodowego rozwiązania sporu w sposób kompleksowy – a więc mając na uwadze całokształt łączącego je stosunku prawno-ekonomicznego (rozumianego jako wszelkie wzajemne zobowiązania oraz roszczenia), co być może poskutkuje bardziej entuzjastycznym podejściem stron postępowania do pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

 

Czyli – wyciągamy wszystkie tematy, dogadujemy się i być może nawet jeszcze „będziemy współpracować”, zamiast tkwić w okopach przez kolejnych kilkanaście lat, prowadząc kilka odrębnych, równoległych sporów – oczywiście proza życia (procesu) i praktyka zweryfikują przydatność postulowanej zmiany.

 

  • Zarzut potrącenia

 

Na obecnym etapie proponowana zmiana w zakresie podstawy zarzutu potrącenia dotyczyć ma dwóch kwestii:

 

– Podstawę zarzutu potrącenia będzie mogła stanowić także wierzytelność o zwrot spełnionego świadczenia przysługująca jednemu z dłużników solidarnych wobec pozostałych współdłużników;

 

– Druga zmiana dotyczy warunku uznania wierzytelności niepochodzącej z tego samego stosunku prawnego za podstawę zarzutu potrącenia od konieczności „uprawdopodobnienia wierzytelności pozwanego dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego”. Ustawodawca wskazuje na omawianą regulację jako tworzącą szerokie pole do nadużyć i fabrykowania zarzutów potrącenia. Jako korektę proponuje zmianę powyższego warunku na warunek o następującej treści: „uprawdopodobnienie wierzytelności dokumentem potwierdzającym jej uznanie przez powoda”.

 

Rozszerzenie możliwości zarzutu potrącenia i wyjście poza ściśle rozumiany „ten sam” stosunek prawny należy ocenić pozytywnie w kontekście sporów na gruncie umów o roboty budowlane (art. 6471 k.c.) i solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy.

 

Niemniej instytucja potrącenia – jak słusznie zauważono w uzasadnieniu postulowanych zmian, jest przede wszystkim instytucją prawa materialnego. W dalszym ciągu próba ograniczenia możliwości podniesienia zarzutu potrącenia do wierzytelności z tego samego stosunku prawnego będzie budzić wątpliwości, a to w kontekście właśnie skutków materialnoprawnych wywoływanych oświadczeniem o potrąceniu – potrącenie jako zapłata prowadząca do zaspokojenia (wygaśnięcia) roszczenia. Skoro kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawie ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (materialnego) – art. 1 k.p.c., to powinien oddawać jednoznacznie możliwość uwzględnienia w ramach sporu sądowego stosunku między stronami ukształtowanego mocą oświadczenia o potrącenia, ze skutkami wynikającymi z prawa cywilnego (art. 498 i 499 k.c.).

 

Projekt znajduje się w początkowej fazie legislacyjnej (przed poprawkami Senatu), a omawiane powyżej zmiany mogą podlegać w jego toku poprawkom, a nawet zostać uchylone (przez co nie wejdą w życie). Wraz z postępem procesu ustawodawczego sukcesywnie przedstawimy Państwu pozostałe istotne zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

 

EDB – Kolejny krok Cyfryzacji Procesu Budowlanego

W dniu 27 stycznia 2023 r., wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, wprowadzająca do ww. ustawy przepisy nowego rozdziału 5 a, kreujące normatywną podstawę dla możliwości prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej. Zgodnie z treścią nowelizowanych przepisów, dziennik budowy będzie mógł być prowadzony w postaci papierowej, z uwzględnieniem art. 47v ww. ustawy albo w postaci elektronicznej. Jednocześnie, ustawodawca wskazał, iż możliwości prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej nie stosuje się do robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

 

 

Tradycyjny papierowy dziennik budowy zyskuje zatem alternatywę w postaci dziennika elektronicznego, prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (EBD) wraz z dostępu do aplikacji EDB. Proponowane narzędzie ma na celu szereg ułatwień w procesie zarządzania budową (w tym możliwość zdalnego monitorowania przez inwestora wpisów w dzienniku budowy, praktycznie z dowolnego miejsca mającego dostęp do sieci Internet). Jednocześnie, ustawodawca w art. 47v ustawy Prawo budowlane wskazał datę graniczną: 31 grudnia 2029 r., jako termin do którego wydawane będą papierowe dzienniki budowy (z wyjątkiem dzienników budowy dotyczących robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej).

 

 

Porządkowo należy również wskazać, iż w celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz osoby uprawnione do dokonywania wpisów są obowiązane posiadać konto w systemie EDB. Osoba, która założyła konto w systemie EDB, staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta (system EDB zabezpiecza konto przed dostępem osób trzecich). Ponadto, system EDB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych i wpisów. System EDB zapewnia także rozliczalność wprowadzonych danych i dokonanych wpisów oraz dostępność i integralność tych danych i wpisów.

 

 

Wskazana powyżej nowelizacja ustawy Prawo budowlane dotycząca elektronicznego dziennika budowy, jest kolejnym elementem cyfryzacji procesu budowlanego, który rozpoczął się w lipcu 2020 r. uruchomieniem strony e-Budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/). Kolejno w lutym 2021 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiły składanie za pośrednictwem drogi elektronicznej wniosków w procesie budowlanym, w tym kluczowego i najbardziej oczekiwanego elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę (od lipca 2021 r.).

 

 

Ułatwieniem stał się również System e-CRUB, który zastąpił dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System zarządzany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.

 

 

e-CRUB działa pod adresem strony internetowej https://e-crub.gunb.gov.pl

 

 

Warto również wskazać, iż na mocy ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, dodano do ustawy – Prawo budowlane także nowy rozdział 5d dotyczący prowadzenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB). c-KOB dostępna jest pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl, dając możliwość gromadzenia informacji oraz szybkiego udostępniania danych dotyczących nieruchomości odpowiednim instytucjom. Jak wskazuje ustawodawca celem powstania c-KOB jest m.in. podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

 

Kierunek dokonywanych nowelizacji wydaje się słuszny, a zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązania i narzędzia dążą do ujednolicenia i usprawnienia procesu budowlanego w Polsce. W powyższym kontekście warto wskazać, iż na poziomie Unii Europejskiej planowane jest utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących budownictwa („European Construction Data Space”) w celu zebrania informacji generowanych przez branżę budowlaną. Według UE ww. cyfryzacja ma dążyć do poprawy wydajności procesów budowlanych, wsparcia obiegu zamkniętego, certyfikacji i identyfikowalności, jak również będzie środkiem umożliwiającym osiągnięcie lepszego zagospodarowania środowiska.

 

 

Naszym zdaniem cyfryzacja procesu budowlanego niesie istotne ułatwienia zarówno dla inwestorów będących osobami fizycznymi, jak również dla inwestorów instancjonalnych czy branżowych, prowadzących wielomilionowe inwestycje. Stanowi także pomoc oraz istotne usystematyzowanie (w tym w ujęciu bazodanowym) informacji istotnych dla organów administracyjnych i nadzorujących cały proces budowlany. Pozostaje mieć nadzieję, że zaproponowane przez ustawodawcę narzędzia będą możliwe do wdrożenia i dalszego rozwoju, a administracja publiczna będzie gotowa na zmiany.

 

 

Kancelaria będzie monitorowała dalsze działania ustawodawcy dotyczące cyfryzacji procesu budowlanego. Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych informacji w tym zakresie.