Kancelaria Hoogells rozwija praktykę infrastruktury

Odpowiadając na potrzeby Klientów i rynku kancelaria Hoogells rozbudowuje swój zespół infrastruktury. Od 1 czerwca 2021 r. do grona prawników kancelarii dołączył Bolesław Szyłkajtis, który objął stanowisko Head of Infrastructure.

 

Bolesław Szyłkajtis specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych oraz szeroko pojętym doradztwie prawnym w zakresie inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych. Swoje doświadczenie zdobył przy realizacji kluczowych projektów budowlanych i infrastrukturalnych, obejmujących m.in. budowy stadionów, dróg ekspresowych, autostrad, linii kolejowych, dworców kolejowych i nieruchomości deweloperskich. Doradzał i reprezentował polskie i zagraniczne spółki w jednych z największych sporów budowlanych w Polsce.

 

Kancelaria Hoogells specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych świadcząc kompleksowe doradztwo w ramach realizacji inwestycji na każdym jej etapie. Prawnicy kancelarii obecnie prowadzą nadzór nad inwestycjami budowlanymi i drogowymi o wartości ponad 5 mld PLN. Rolą nowego Head of infrastructure będzie wsparcie zespołu w realizacji nadzoru prawnego nad tymi inwestycjami, ale także poszerzenie portfolio obsługiwanych inwestycji i zapewnienie doradztwa w zakresie postępowań sądowych i przedsądowych dotyczących realizacji kontraktów.

 

Bolesław jest ekspertem w zakresie obsługi prawnej inwestycji infrastrukturalnych i postępowań spornych z nimi związanych. Jego unikalne doświadczenie, kompetencje, ale także doskonałe wyczucie biznesowe idealnie wpisują się w strategię dynamicznego rozwoju naszej kancelarii oraz odpowiadają na rosnące potrzeby naszych Klientów. Dołączenie Bolesława znacznie wzmacnia zespół kancelarii, otwiera przed nami nowe możliwości i pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć ofertę dla firm budowlanych“. – Anna Oleksiewicz, wspólnik zarządzający kancelarii Hoogells.

 

Bolesław Szyłkajtis jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego dotychczasowe doświadczenie obejmuje pracę w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, a wcześniej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, kancelarii Jara & Partners oraz Kancelarii Adwokackiej Jerzego A. Siekluckiego w Lublinie.

Nowe dobre czasy dla OZE?

W dniu 26 kwietnia 2021 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1129). Obecnie od 30 kwietnia br. trwa I czytanie w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

 

Projekt zakłada podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla małej instalacji odnawialnego źródła energii – do 1 MW (z dotychczasowych 500 kW). Od progu tego uzależniony jest obowiązek uzyskania koncesji, co oznacza, że poniżej 1 MW działalność będzie prowadzona na podstawie wpisu do rejestru, a więc po spełnieniu węższego katalogu obowiązków niż w przypadku koncesji. Co istotne, dotychczasowi koncesjonariusze zostaną z urzędu wpisani do rejestru zgodnie z zakresem koncesji, która wygaśnie z dniem dokonania wpisu.

 

Co również ważne z perspektywy przedsiębiorców i ich udziału w systemie aukcyjnym, projekt wprowadza, po latach obowiązywania ustawy o OZE, definicję mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii. Dotychczas posługiwano się definicją wypracowaną przez praktykę, zatem wprowadzenie definicji ustawowej – z punktu widzenia przedsiębiorców i pewności podejmowanych przez nich działań – jest działaniem pozytywnym.

 

Oprócz ww. zmian, zaproponowano także wydłużenie systemu wsparcia aukcyjnego do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 roku obowiązywania programu SA.518552 – Taryfy i premie dla mikro i małych instalacji OZE – system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium).

Planowane zmiany do tzw. opłaty reprograficznej

W dniu 5 maja br. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji międzyresortowych i publicznych projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego („Ustawa”). Jednym z założeń Ustawy jest zapewnianie twórcom minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

Projektodawcy zakładają, iż koszty projektowanych rozwiązań finansowane będą z tzw. opłaty reprograficznej / opłaty od czystych nośników (dalej: „opłata”) uiszczanej m.in. przez producentów i importerów urządzeń elektronicznych (oraz czystych nośników) oraz przez podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w ww. zakresie). Na podstawie Ustawy utworzony ma zostać m.in. Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych (którego obsługę bankową ma pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego) – do którego trafi część wpływów z ww. opłaty.

 

Podkreślenia wymaga, iż z treści projektu Rozporządzenia w sprawie typów urządzeń i nośników, od których pobiera się opłatę i wysokości opłat („Rozporządzenie”) wynika, iż, co do zasady, podwyższeniu ulegnie wysokość opłaty w odniesieniu do urządzeń objętych dotychczasową opłatą, a zakres samej opłaty ulegnie rozszerzeniu przedmiotowemu (opłata będzie obejmowała, m.in. urządzenia i nośniki umożliwiające utrwalanie lub zwielokrotnianie utworów o charakterze dźwiękowym i audiowizualnym, a także utworów wyrażonych słowem, znakami graficznymi, fotograficznymi i plastycznymi). Rozporządzenie wskazuje, iż opłatą w wysokości 4% objęte będą m.in. komputery przenośne (w tym laptopy, netbooki, notebooki), tablety, telewizory z funkcją nagrywania, dekodery telewizji cyfrowej z funkcją nagrywania, a także m.in.: komputerowe nośniki pamięci masowej (dyski twarde, SSD i podobne nośniki), przenośne elektroniczne nośniki pamięci (pendrive’y, karty pamięci i podobne nośniki), nagrywarki CD, DVD, BluRay i podobne urządzenia. Rozporządzenie wskazuje także, iż opłacie będą podlegały m.in. czytniki książek elektronicznych e-book, a także cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami (w obu ww. przypadkach opłata zostaje ustalona w wysokości 2%).

 

Z literalnego brzmienia projektu Rozporządzenia wynika, iż opłatami tymi nie będą objęte smartfony. Niemniej, tak jak wskazano powyżej Rozporządzenie wskakuje, iż opłatą tą objęte będą m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami – co może budzić określone wątpliwości interpretacyjne z perspektywy smartfonów z wbudowanymi aparatami cyfrowymi.

 

Projektowane zmiany, w przypadku ich uchwalenia i wejścia w życie mogą mieć istotny wpływ na działalność oraz efektywność ekonomiczną m.in. producentów i importerów urządzeń elektronicznych. W tym kontekście, winni oni poddać szczegółowej analizie zakres podmiotowo-przedmiotowy wprowadzanych zmian, ich skutki prawne oraz wpływ przedmiotowych zmian na prowadzoną przez nich działalność.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Mirosław A. Metych – wspierającego innowacyjne podmioty sektora elektronicznego oraz sektora nowych technologii.

Konferencja – Modern Production Summit 2021

Już 19 maja 2021 r. odbędzie się konferencja Modern Production Summit 2021 organizowana przez Puls Biznesu – konferencje. Podczas tego wydarzenia mec. Paulina Jakubowska poruszy problematykę prawnego zabezpieczenia prawidłowego łańcucha dostaw. Celem konferencji jest zaprezentowanie ciekawych, nowatorskich rozwiązań stosowanych z sukcesem w produkcji.

 

Z wystąpienia naszego eksperta dowiesz się m.in.:
➤ jakie są najczęstsze problemy prawne związane ze stabilnością dostaw,
➤ jakie są sposoby prawne na zabezpieczanie stabilności dostaw,
➤ jak najlepiej zabezpieczyć w umowie kwestie ewentualnej wadliwości towarów,
➤ czy warto w umowach wprowadzać reguły Incoterms.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji online.

 

Szczegółowy program oraz rejestracja: Puls Biznesu Konferencje

PUBLIKACJA PULS BIZNESU – Aby zabezpieczyć stabilność dostaw, ważna jest dobrze napisana umowa

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym mec. Paulina Jakubowska porusza problematykę prawnych aspektów zabezpieczenia prawidłowego łańcucha dostaw. Artykuł opublikował Puls Biznesu.

 

Czytaj więcej tutaj.

Konferencja – Venture Capital

Dnia 24 maja 2021 r. odbędzie się konferencja Venture Capital z udziałem ekspertów z kancelarii Hoogells Oleksiewicz sp. k.

Konferencję organizuje Puls Biznesu – konferencje.

 

Wśród prelegentów wystąpią m. in.:

 • wiodący ekspert w obszarze rynków kapitałowych oraz transakcji M&A – Miroslaw A. Metych, Partner, Head of M&A oraz
 • adw. Paweł Siwy – associate.

 

W panelu dyskusyjnym, obok  Mirosława Metycha wystąpią także przedstawiciele PFR Ventures, Huuuge Games, Tar Heel Capital Pathfinder, Startup Hub Poland.

 

W programie konferencji m. in.:

 • Wpływ Covid-19 na polski rynek Venture Capital.
 • Finansowanie, zagadnienia prawne i korporacyjne, oraz wyjście z inwestycji w obszarze Venture Capital.
 • Podstawowe zagadnienia podatkowe związane z działalnością inwestycyjną typu Venture Capital.
 • Współfinansowanie funduszy Venture Capital ze środków publicznych w dobie Covid-19.
 • Panel dyskusyjny z udziałem praktyków rynku kapitałowego – Covid-19 jako akcelerator innowacji w obszarze Venture Capital.
 • Wyzwania związane z wyceną biznesów typu start-up, w tym jednostek innowacyjnych oraz technologicznych.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji online.

 

Więcej informacji i rejestracja:
Puls Biznesu – konferencje

Obowiązek wezwania na sprzedaż akcji w ramach procedury delistingu – najnowsze regulacje

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu na temat najnowszych regulacji w zakresie obowiązku wezwania na sprzedaż akcji w ramach procedury delistingu (wycofania akcji z obrotu giełdowego) opublikowanego na łamach Pulsu Biznesu. Autorem artykułu jest Mirosław Metych – Partner, Head of M&A.

 

Czytaj więcej tutaj.

 

Webinar: Budowanie wartości w transakcjach M&A w okresie pandemii – prawne aspekty nabycia oraz sprzedaży spółek

Transakcje M&A znalazły się pod istotnym wpływem uwarunkowań związanych Covid-19, zmieniając swoją strukturę, wielkość i charakter. Okoliczności te mają doniosłe znaczenie dla praktyki obrotu. Jednocześnie istnieją branże oraz sektory, które stały się beneficjentami obecnej sytuacji związanej z Covid-19. W tym kontekście chcielibyśmy Państwa zaprosić na nasz bezpłatny webinar, organizowany we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą, w dniu 21 kwietnia 2021 r. w godz. 11:00-12:30.

 

Budowanie wartości w transakcjach M&A w okresie pandemii – prawne aspekty nabycia oraz sprzedaży spółek.

 

Webinar poprowadzi Mirosław Metych (Partner, Head of M&A), który poruszy następujące zagadnienia:

 

 • Czy w okresie pandemii transakcje M&A mogą kreować dodatkową wartość dla inwestorów?
 • Jakie sektory są beneficjentami obecnej sytuacji związanej z Covid-19?
 • Kluczowe szanse i ryzyka w transakcjach M&A w dobie koronawirusa, z perspektywy sell-side, buy-side oraz  podmiotu nabywanego.
 • Covid-19 a Transakcje M&A z perspektywy podmiotów finansujących (banków) oraz firm inwestycyjnych.
 • Koronawirus a timing wyjścia z inwestycji – aspekty formalnoprawne.

Problematykę wycen w kontekście Covid-19 omówi Wojciech Kryński – jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost, członek rady nadzorczej MCI Capital TFI SA.

 

Zapisy:

 

Na webinar można się zapisać wysyłając maila (dagmara.ludzinska@hoogells.pl) podając imię i nazwisko uczestnika/uczestników, adres mailowy oraz numer telefonu.

 

Dokonamy rejestracji, a przed webinarem prześlemy link do zalogowania.

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie uczestnictwa w webinarze do 14 kwietnia 2021 r.

 

Uczestnictwo w webinarze jest bezpłatne – serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Hoogells na LNG w Świnoujściu

Mec. Anna Oleksiewicz ma przyjemność wspierać Inżyniera Kontraktu w toku realizacji nadzoru nad rozbudową Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

 

W ramach projektu zrealizowana będzie budowa trzeciego zbiornika do magazynowania procesowego LNG, budowa nowego nabrzeża wraz ze stanowiskiem do rozładunku i załadunku LNG na statki, budowa systemu załadunku LNG na cysterny kolejowe, a także nastąpi rozbudowa istniejącego systemu regazyfikacyjnego.

 

Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 1 mld zł.

Konferencja – Międzynarodowe kontrakty handlowe

23 czerwca 2021 podczas konferencji online Międzynarodowe kontrakty handlowe nasi eksperci r.pr. Paulina Jakubowska, mec. Mirosław Metych i r.pr. Łukasz Kotarba przybliżą Państwu m.in. następujące zagadnienia:

 

 • Na co należy zwracać uwagę w umowach międzynarodowych;
 • Czy warto stosować instrumenty prawa międzynarodowego takie jak CISG lub Incoterms;
 • Ryzyka procesowe związane z treścią umów międzynarodowych;
 • Metody rozstrzygania sporów z kontrahentem zagranicznym;
 • Praktyczne aspekty związane z finansowaniem kontraktów oraz instrumentami zabezpieczeń.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.