Dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego

Nauczyciel, który nabył sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługę, określone w rozporządzeniu MEN*, w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 r.ż. z powodu ograniczenia funkcjonowania klas I-III szkół podstawowych i pobierania zasiłku opiekuńczego, posiada uprawnienie do uzyskania refundacji kosztów zakupu ww. sprzętu komputerowego, jeżeli w dniu 7 grudnia 2020 r. nie będzie:

 

 1. pozostawał w stanie nieczynnym lub przebywał na urlopie: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie świadczyli również pracę w szkole, placówce lub zespole, o których mowa w ust. 7a pkt 3,
 2. urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263),
 3. zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 4. przebywał na urlopie bezpłatnym nieprzerwanie w okresie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.

 

Dofinansowanie przysługiwać będzie nauczycielowi, który pozostawał w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania.

 

Refundacja przysługuje natomiast na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi, określone w rozporządzeniu MEN*, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.

 

Więcej: *Rozporządzenie MEN z dnia 18.11. 2002 br. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2047).

Problematyka odbiorów robót budowlanych

Podczas IV Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego miałam przyjemność poprowadzić – wysoko oceniony – panel tematyczny dotyczący odbioru robót budowlanych.

 

Odbiór robót budowlanych jest bardzo ważnym, ale ustawowo nieuregulowanym etapem każdej inwestycji.

 

Przepisy kodeksu cywilnego („k.c.”) regulujące umowę o roboty budowlane odwołują się do pojęcia odbioru robót jedynie w art. 647 k.c., zaś w art. 654 k.c. statuują uprawnienie wykonawcy do żądania przyjmowania robót wykonanych częściowo, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia (o ile umowa nie przewiduje inaczej). Przepisy ustawy – prawo budowlane („p.b.”) odnoszą się natomiast do odbiorów przy obowiązkach poszczególnych uczestników procesu budowlanego w art. 18, 22 i 25 p.b. Ponadto protokoły odbioru są traktowane jako część dokumentacji budowy (art. 3 pkt 13 p.b.).

 

Zasady dokonywania odbiorów pozostawione są zatem swobodzie kontraktowej stron, chyba że mamy do czynienia z zamówieniem publicznym – w takich wypadkach to zamawiający kształtuje postanowienia umowy, w tym procedurę odbiorową. Co jednak istotne, art. 31 Prawa zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, m.in. za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Obligatoryjne elementy specyfikacji określa rozporządzenie wykonawcze, a materiałem pomocniczym do jej opracowania mogą być Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej i traktowane jako zasady sztuki budowlanej.

 

Istnieje wiele, w praktyce problematycznych, aspektów odbioru, m.in. kwestie wad istotnych i nieistotnych oraz wpływ ich zidentyfikowania na obowiązek inwestora dokonania odbioru. Skutkiem odmowy dokonania odbioru w przypadku wad istotnych jest przede wszystkim brak wymagalności roszczenia wykonawcy o wynagrodzenie. Odmowa dokonania odbioru w sytuacji wad nieistotnych powoduje zaś zwłokę inwestora w odbiorze i wymagalność roszczenia wykonawcy o wynagrodzenie. Ważne jest także, aby znać konsekwencje dokonania odbioru końcowego robót, jakimi są: przejście na inwestora ciężarów i korzyści oraz niebezpieczeństwa uszkodzenia obiektu, początek biegu terminu rękojmi za wady/gwarancji jakości, początek biegu terminu przedawnienia roszczeń, obowiązek inwestora dokonania na rzecz wykonawcy częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Warto też uwzględnić w umowie poniższe istotne postanowienia w zakresie procedury odbiorowej, określające sposób postępowania w następujących przypadkach:

 1. Wady istotne nieusuwalne – uprawnienie inwestora do odstąpienia od umowy i dochodzenia naprawienia szkody,
 2. Wady istotne usuwalne – uprawnienie inwestora do odmowy odbioru, określenie terminu na usunięcie wad i uprawnienie do skorzystania z wykonawstwa zastępczego w przypadku zwłoki w usunięciu wad,
 3. Wady nieistotne usuwalne – obowiązek inwestora dokonania odbioru, określenie terminu na usunięcie wad w ramach rękojmi za wady / gwarancji jakości,
 4. Wady nieistotne nieusuwalne – obowiązek inwestora dokonania odbioru przy jednoczesnym uprawnieniu do obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości obiektu.

 

Ważnym i praktycznym zagadnieniem są także konieczne elementy protokołu odbioru, na które zwraca uwagę orzecznictwo, np. konieczność dokładnego, precyzyjnego opisania stwierdzonych wad, aby w razie sporu można było ocenić charakter wady (istotna czy nieistotna).

Sukcesja generalna umów w zamówieniach publicznych

Zmiana organizacyjno-prawna Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku jego realizacji. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem dotyczącym sukcesji uniwersalnej w zamówieniach publicznych. Na łamach portalu Wolter Kluwer wypowiedź radcy prawnego Edyty Sikorskiej-Gałeckiej.

 

Czytaj więcej.

Zasady ustalania kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwolenie na budowę

Ograniczenie liczby stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę upraszcza i przyspiesza ten proces. Zasady ustalania kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwolenie budowlane opisują radca prawny Katarzyna Skumiał oraz radca prawny Paulina Jakubowska na łamach 6 numeru kwartalnika Prawo Budowlane.

Dofinansowania dla szkół

29 października 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych dla podstawowych i ponadpodstawowych szkół publicznych i prywatnych.

 

Nowy program rządowy – „Aktywna Tablica” zakłada udzielenie wsparcia finansowego do 14 tys. zł dla szkoły i nie może przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący placówkę oświatową.

 

Wsparcie może być przeznaczone na zakup laptopów, tablic interaktywnych, projektorów i innych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu szkoły pomocy dydaktycznych.

 

Więcej informacji wraz z wzorem wniosku znajduje się tutaj.

Jak czytać uzasadnienie orzeczeń wydawanych w toku postępowań

Biorąc udział w postępowaniach przed sądami lub organami administracji publicznej zwracajmy uwagę na uzasadnienia orzeczeń (wyrok, decyzja itp.). Może bowiem zdarzyć się tak, że sąd lub organ uzasadni swoją decyzję poprzez literalne odtworzenie (przekopiowanie) lub bardzo zbliżone przeredagowanie stanowiska jednej ze stron (np. powoda w postępowaniu sądowym; naczelnika urzędu skarbowego w postępowaniu podatkowym).

 

Orzeczenia (decyzje) wydawane w toku takich postępowań bardzo często dotykają sfery majątkowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Jeżeli nawet orzeczenie wydane w sprawie jest niekorzystne, a uzasadnienie jednoznacznie i krok po kroku oddala nasze argumenty, to sprawdźmy czy to są autorskie, niezawisłe przekonania sądu (organu), czy jednak uzasadnienie zawiera po prostu „przeklejenie” stanowiska naszego przeciwnika – w takim wypadku można próbować podważać wydane orzeczenie jako oparte na nieautorskich ustaleniach sądu (organu) wydającego rozstrzygnięcie. Do takich, uzasadnionych wniosków, doszedł Rzecznik Praw Obywatelskich – zob. skarga kasacyjna rozpoznawana przed Sądem Najwyższym, sygn. III CSK 33/18 oraz komunikat Rzecznika w tej sprawie.

Artykuł r.pr. Edyty Sikorskiej-Gałeckiej – Warunki udziału w postępowaniu

Dobór warunków udziału w postępowaniu powinien gwarantować wybór wykonawcy o wiedzy, doświadczeniu oraz zasobach technicznych i kadrowych gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. Na łamach 186 numeru Monitora Zamówień Publicznych wyjaśniamy jak ustalać warunki by realizacja zamówienia trafiła do odpowiedniego wykonawcy.

 

Polecamy artykuł radcy prawnego Hoogells – Edyty Sikorskiej-Gałeckiej, która na co dzień wspiera wykonawców i zamawiających w zakresie prawa zamówień publicznych.

Propozycja fundamentalnych zmian w zakresie wezwań w spółkach publicznych

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, iż z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) zostały przesłane do Ministerstwa Finansów propozycje zmian przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Celem proponowanych zmian jest w ocenie UKNF m.in. zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych poprzez zmianę regulacji dotyczących wezwań. Zapraszamy do lektury publikacji mecenasa Mirosława Metych w Rzeczpospolitej,

Strona tytułowa zdecyduje o zasadach oceny projektu budowlanego?

W dniu 19 września 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Tym samym, uchylone zostało poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Przepisy dotychczasowego rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku – jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w komunikacie z dnia 28 września br. – mogą być jednak stosowane przez okres 12 miesięcy od dnia 19 września 2020 roku do dnia 19 września 2021 roku. Podstawą prawną stosowania uchylonego rozporządzenia z 2012 roku ma być art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:

 

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

 

Przedmiotowy komunikat nie wyjaśnia jednak wątpliwości dotyczących stosowania uchylonego rozporządzenia z 2012 roku, tj. co oznacza sformułowanie sporządzony projekt budowlany. Mianowicie, trudno stwierdzić na podstawie przedmiotowego komunikatu, czy projekt budowlany, aby mógł być rozpatrywany przez organ według „starych” zasad:

 1. powinien być ukończony do dnia 19 września 2020 roku (data na stronie tytułowej przypadająca przed dniem 19 września 2020 roku),
 2. prace nad projektem w dacie 19 września 2020 roku powinny być w zaawansowanym stadium,
 3. prace nad projektem powinny być rozpoczęte przed dniem 19 września 2020 roku, np. pozyskano mapy do celów projektowych.

 

Analiza wypowiedzi medialnych organów administracji wskazuje, iż praktyka może być różnorodna. Część organów twierdzi, że projekty z datą późniejszą na stronie tytułowej niż 19 września 2020 roku, będą rozpatrywane według nowych zasad. Oznaczałoby to zatem, iż projekt ukończony, np. w dniu 20 września 2020 roku (z taką właśnie datą na stronie tytułowej), pomimo iż prace nad tym projektem zostały przeprowadzone w czasie obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia z 2012 roku, będzie przez te organy oceniany według nowych zasad. Wydaje się to być rozwiązaniem niespełniającym intencji ustawodawcy.

 

Rozwiązaniem racjonalnym jest umożliwienie projektantom dokończenia projektu budowlanego według „starych” zasad, na podstawie których prace nad projektem zostały rozpoczęte. Należy też uznać, iż w ten sposób należałoby rozumieć komunikat Ministerstwa oraz ratio legis ww. art. 26 nowelizacji Prawa budowlanego.

 

Mając jednak na uwadze pojawiające się już, wskazane wyżej, odmienne interpretacje organów, istnieje ryzyko, że projekty budowlane, nad którymi prace rozpoczęto według „starych” zasad, będą przez organy oceniane według nowych przepisów, gdyż data ich opracowania na stronie tytułowej będzie przypadała po dniu 19 września 2020 roku.