| Łukasz Kotarba

Reprezentacja inwestora nakładów inwestycyjnych na komunalną nieruchomość w sporze przeciwko j.s.t. o zwrot nakładów inwestycyjnych

Reprezentacja inwestora nakładów inwestycyjnych na komunalną nieruchomość w sporze przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o zwrot nakładów inwestycyjnych po wygaśnięciu umowy dzierżawy. Jednoczesne odparcie wzajemnych roszczeń – w odrębnym, równolegle prowadzonym procesie – w sporze zainicjowanym pozwem złożonym przez jednostkę samorządu terytorialnego o złożenie przez inwestora oświadczenia woli co do obowiązku wykupu komunalnej nieruchomości za wskazaną cenę, co do której to nieruchomości inwestor wystąpił o zwrot poniesionych nakładów. Negocjacje z jednostką samorządu terytorialnego w przedmiocie możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym rozliczenia nakładów w drodze ewentualnie ogłoszonego przetargu.