Bankowość i finanse (Banking & Finance)

Legal Advisory

Naszym priorytetem jest obecnie wsparcie klientów w uzyskiwaniu finansowych instrumentów Tarczy Antykryzysowej, w tym w uzyskiwaniu kredytów i gwarancji z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz wsparcie w dostosowaniu istniejących umów kredytowych do aktualnej sytuacji gospodarczej.

 

Działamy na rzecz banków komercyjnych, banków inwestycyjnych, instytucji finansowych, instytucji rynku instrumentów dłużnych, a także funduszy inwestycyjnych, podmiotów z sektora PE/VC, spółek publicznych oraz przedsiębiorców i spółek poszukujących finansowania.

 

Wspieramy klientów z zakresie transakcji distressed debt oraz kredytów pod zastaw aktywów (Asset-based lending).

 

Wspieramy klientów w zakresie transakcji finasowania projektów i inwestycji (Project Finance), w tym w zakresie uzyskiwania finansowania konsorcjalnego. Analizujemy potrzeby klientów, rodzaj nabywanych aktywów oraz otoczenie rynkowe i na tej podstawie proponujemy adekwatny prawnie model finansowania.

 

Przygotowujemy kompletną dokumentację dotyczącą umów kredytowych, w tym zgodnie ze standardami LMA.

 

Chronimy interes podmiotów finansujących, poprzez dobór właściwych form zabezpieczeń oraz ich właściwą strukturyzację i implementację.

 

Wspieramy prawnie klientów w zakresie transakcji finansowania nabycia nieruchomości (biurowce, parki logistyczne, centra handlowe). Wspieramy klientów w zakresie transakcji refinansowania nabycia aktywów.

 

Wspieramy klientów w procesach emisji instrumentów dłużnych, w tym obligacji (obligacje korporacyjne, convertible bonds, obligacje przychodowe, obligacje z prawem pierwszeństwa).

 

Wspieramy klientów w uzyskiwaniu finasowania prywatnego (equity / debt financing), w tym w formie finansowania mezzanine oraz z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych (hybrid instruments).

 

Świadczymy usługi wsparcia prawnego w obszarze regulacyjnym (w tym w zakresie implementacji rozwiązań wskazanych w prawie europejskim, w szczególności wskazanych w stosownych dyrektywach oraz rozporządzeniach).

Oferujemy:

  • wsparcie klientów z zakresie dotyczącym instrumentów Tarczy Antykryzysowej, w tym kredytów i gwarancji udzielanych przez BGK, a także w zakresie transakcji distressed debt oraz kredytów pod zastaw aktywów (Asset-based lending),
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie transakcji Project Finance, finansowania nieruchomości, refinansowania aktywów,
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania dokumentacji kredytowej zgodnie ze standardami LMA,
  • doradztwo prawne w zakresie opracowania struktury finansowania mezzanine oraz finansowania z wykorzystaniem instrumentów hybrydowych (hybrid instruments),
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji zabezpieczeń,
  • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego, w szczególności usługi doradztwa prawnego w zakresie emisji obligacji,
  • wsparcie prawne w zakresie weryfikacji i tworzenia regulaminów i procedur zgodnie z wymogami m.in. MiFID I oraz MiFID II,
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie tworzenia procedur compliance oraz anti-money loundering (AML),
  • wsparcie klientów w postępowaniach i czynnościach przed organami nadzoru oraz innym uczestnikami rynku finansowego (KNF, BFG, Rzecznik Finansowy).