Kancelaria Hoogells rozwija praktykę infrastruktury

Odpowiadając na potrzeby Klientów i rynku kancelaria Hoogells rozbudowuje swój zespół infrastruktury. Od 1 czerwca 2021 r. do grona prawników kancelarii dołączył Bolesław Szyłkajtis, który objął stanowisko Head of Infrastructure.

Bolesław Szyłkajtis specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych oraz szeroko pojętym doradztwie prawnym w zakresie inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych. Swoje doświadczenie zdobył przy realizacji kluczowych projektów budowlanych i infrastrukturalnych, obejmujących m.in. budowy stadionów, dróg ekspresowych, autostrad, linii kolejowych, dworców kolejowych i nieruchomości deweloperskich. Doradzał i reprezentował polskie i zagraniczne spółki w jednych z największych sporów budowlanych w Polsce.

Kancelaria Hoogells specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych świadcząc kompleksowe doradztwo w ramach realizacji inwestycji na każdym jej etapie. Prawnicy kancelarii obecnie prowadzą nadzór nad inwestycjami budowlanymi i drogowymi o wartości ponad 5 mld PLN. Rolą nowego Head of infrastructure będzie wsparcie zespołu w realizacji nadzoru prawnego nad tymi inwestycjami, ale także poszerzenie portfolio obsługiwanych inwestycji i zapewnienie doradztwa w zakresie postępowań sądowych i przedsądowych dotyczących realizacji kontraktów.

Bolesław jest ekspertem w zakresie obsługi prawnej inwestycji infrastrukturalnych i postępowań spornych z nimi związanych. Jego unikalne doświadczenie, kompetencje, ale także doskonałe wyczucie biznesowe idealnie wpisują się w strategię dynamicznego rozwoju naszej kancelarii oraz odpowiadają na rosnące potrzeby naszych Klientów. Dołączenie Bolesława znacznie wzmacnia zespół kancelarii, otwiera przed nami nowe możliwości i pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć ofertę dla firm budowlanych“. – Anna Oleksiewicz, wspólnik zarządzający kancelarii Hoogells.

Bolesław Szyłkajtis jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego dotychczasowe doświadczenie obejmuje pracę w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, a wcześniej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, kancelarii Jara & Partners oraz Kancelarii Adwokackiej Jerzego A. Siekluckiego w Lublinie.

Problematyka odbiorów robót budowlanych

Podczas IV Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego miałam przyjemność poprowadzić – wysoko oceniony – panel tematyczny dotyczący odbioru robót budowlanych.

 

Odbiór robót budowlanych jest bardzo ważnym, ale ustawowo nieuregulowanym etapem każdej inwestycji.

 

Przepisy kodeksu cywilnego („k.c.”) regulujące umowę o roboty budowlane odwołują się do pojęcia odbioru robót jedynie w art. 647 k.c., zaś w art. 654 k.c. statuują uprawnienie wykonawcy do żądania przyjmowania robót wykonanych częściowo, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia (o ile umowa nie przewiduje inaczej). Przepisy ustawy – prawo budowlane („p.b.”) odnoszą się natomiast do odbiorów przy obowiązkach poszczególnych uczestników procesu budowlanego w art. 18, 22 i 25 p.b. Ponadto protokoły odbioru są traktowane jako część dokumentacji budowy (art. 3 pkt 13 p.b.).

 

Zasady dokonywania odbiorów pozostawione są zatem swobodzie kontraktowej stron, chyba że mamy do czynienia z zamówieniem publicznym – w takich wypadkach to zamawiający kształtuje postanowienia umowy, w tym procedurę odbiorową. Co jednak istotne, art. 31 Prawa zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, m.in. za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Obligatoryjne elementy specyfikacji określa rozporządzenie wykonawcze, a materiałem pomocniczym do jej opracowania mogą być Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej i traktowane jako zasady sztuki budowlanej.

 

Istnieje wiele, w praktyce problematycznych, aspektów odbioru, m.in. kwestie wad istotnych i nieistotnych oraz wpływ ich zidentyfikowania na obowiązek inwestora dokonania odbioru. Skutkiem odmowy dokonania odbioru w przypadku wad istotnych jest przede wszystkim brak wymagalności roszczenia wykonawcy o wynagrodzenie. Odmowa dokonania odbioru w sytuacji wad nieistotnych powoduje zaś zwłokę inwestora w odbiorze i wymagalność roszczenia wykonawcy o wynagrodzenie. Ważne jest także, aby znać konsekwencje dokonania odbioru końcowego robót, jakimi są: przejście na inwestora ciężarów i korzyści oraz niebezpieczeństwa uszkodzenia obiektu, początek biegu terminu rękojmi za wady/gwarancji jakości, początek biegu terminu przedawnienia roszczeń, obowiązek inwestora dokonania na rzecz wykonawcy częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Warto też uwzględnić w umowie poniższe istotne postanowienia w zakresie procedury odbiorowej, określające sposób postępowania w następujących przypadkach:

  1. Wady istotne nieusuwalne – uprawnienie inwestora do odstąpienia od umowy i dochodzenia naprawienia szkody,
  2. Wady istotne usuwalne – uprawnienie inwestora do odmowy odbioru, określenie terminu na usunięcie wad i uprawnienie do skorzystania z wykonawstwa zastępczego w przypadku zwłoki w usunięciu wad,
  3. Wady nieistotne usuwalne – obowiązek inwestora dokonania odbioru, określenie terminu na usunięcie wad w ramach rękojmi za wady / gwarancji jakości,
  4. Wady nieistotne nieusuwalne – obowiązek inwestora dokonania odbioru przy jednoczesnym uprawnieniu do obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości obiektu.

 

Ważnym i praktycznym zagadnieniem są także konieczne elementy protokołu odbioru, na które zwraca uwagę orzecznictwo, np. konieczność dokładnego, precyzyjnego opisania stwierdzonych wad, aby w razie sporu można było ocenić charakter wady (istotna czy nieistotna).