Prawo holdingowe już niedługo w polskim prawie

Jedna z istotniejszych od 20 lat zmiana przepisów handlowych jest już przedmiotem prac Sejmu. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca w Polsce tzw. prawo holdingowe jest inicjatywą rządową, nad którą prace rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Celem nowelizacji jest uregulowanie relacji prawno-prywatnych pomiędzy spółką dominującą oraz spółkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz rozszerzenie uprawnień i usprawnienie działania rad nadzorczych.

 

Kluczowe rozwiązania, które mają zostać wprowadzone przedmiotową nowelizacją to:

  1. wprowadzenie w art. 211s.h. pojęcia interesu grupy spółek, który stanowi, że spółki dominujące i zależne, uczestniczące w grupie spółek, kierują się, obok własnego interesu, interesem grupy spółek, o ile nie prowadzi to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy mniejszych spółki zależnej;
  2. wprowadzenie instytucji „wiążącego polecenia”. Przepis art. 212 1 k.s.h. będzie przewidywał, że spółka dominująca może wydać wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółce zależnej, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek. W intencji projektodawcy wiążące polecenie ma być instrumentem zarządzania grupą spółek;
  3. nowością będzie także uregulowanie sytuacji, w której w wyniku wykonania wiążącego polecenia dochodzi do wyrządzenia spółce zależnej szkody, a na spółkę dominującą zostaje nałożony obowiązek określenia sposobu i terminu naprawienia tej szkody (art. 212 1 i § 3 pkt 2) k.s.h.);
  4. wzmocnienie pozycji rady nadzorczej poprzez umożliwienie zobowiązania zarządu do regularnego informowania rady nadzorczej o sytuacji spółki, postępach w realizacji strategii rozwoju i innych biznesowo istotnych zdarzeniach czy przyznaniu uprawnienia radzie nadzorczej do powołania eksperta do pomocy w zbadaniu określonego zagadnienia z działalności spółki;
  5. wprowadzenie tzw. business judgment rule, a więc rozsądnej oceny ryzyka biznesowego, która będzie standardem pozwalającym (przy jego zachowaniu) na uniknięcie odpowiedzialności odszkodowawczej, nawet gdy konkretna decyzja biznesowa organów okaże się szkodliwa dla spółki.

 

Planowane zmiany wzbudzają kontrowersje. Przez niektórych są uważane za długo wyczekiwane i potrzebne, ze względu na brak ujęcia w obecnych przepisach kwestii funkcjonowania grupy spółek (dotychczas kwestia holdingu poruszona była w zaledwie jednym artykule). Inni krytykują zmiany, uznając je za zbędne, ponieważ wieloletnia praktyka wypracowała już określone mechanizmy postępowania.

 

To, czy nowelizacja zostanie pozytywnie przyjęta przez przedsiębiorców najprawdopodobniej zależeć będzie od możliwości jej praktycznego i skutecznego stosowania w indywidualnie określonych przypadkach. Jeżeli wskazane powyżej nowe rozwiązania wzbudzają Państwa wątpliwości, zachęcamy do kontaktu – rozwiejemy Państwa obawy i przeprowadzimy przez proces wdrożenia nowych mechanizmów w Państwa przedsiębiorstwie.