Nowe dobre czasy dla OZE?

W dniu 26 kwietnia 2021 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1129). Obecnie od 30 kwietnia br. trwa I czytanie w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

 

Projekt zakłada podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla małej instalacji odnawialnego źródła energii – do 1 MW (z dotychczasowych 500 kW). Od progu tego uzależniony jest obowiązek uzyskania koncesji, co oznacza, że poniżej 1 MW działalność będzie prowadzona na podstawie wpisu do rejestru, a więc po spełnieniu węższego katalogu obowiązków niż w przypadku koncesji. Co istotne, dotychczasowi koncesjonariusze zostaną z urzędu wpisani do rejestru zgodnie z zakresem koncesji, która wygaśnie z dniem dokonania wpisu.

 

Co również ważne z perspektywy przedsiębiorców i ich udziału w systemie aukcyjnym, projekt wprowadza, po latach obowiązywania ustawy o OZE, definicję mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii. Dotychczas posługiwano się definicją wypracowaną przez praktykę, zatem wprowadzenie definicji ustawowej – z punktu widzenia przedsiębiorców i pewności podejmowanych przez nich działań – jest działaniem pozytywnym.

 

Oprócz ww. zmian, zaproponowano także wydłużenie systemu wsparcia aukcyjnego do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 roku obowiązywania programu SA.518552 – Taryfy i premie dla mikro i małych instalacji OZE – system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium).