8 stycznia 2020 |

#NOWEPZP – POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA ORAZ PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Polityka zakupowa państwa

 

Celem wprowadzenia nowej ustawy PZP było między innymi stworzenie warunków do realizacji Polityki zakupowej państwa – dotychczasowa ustawa nie przewidywała takich regulacji. Zapisy w zakresie Polityki zakupowej państwa znalazły swoje miejsce w Rozdziale 3 nowego PZP.

 

Polityka zakupowa państwa określać ma priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych, jak również wskazywać kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień. Ustawodawca miał na celu ukierunkowanie zakupów na innowacyjne i zrównoważone produkty i usługi, które mają być dostarczane instytucjom publicznym. Chodzi tu głównie o wdrożenie takiego modelu zarządzania zakupami w ramach realizowanych zamówień publicznych, które będą uwzględniały aspekty normalizacyjne, kalkulację kosztów w cyklu życia produktów, społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców oraz upowszechnianie dobrych praktyk i narzędzi zakupowych.

 

Polityka zakupowa państwa opracowywana będzie raz na 4 lata przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, który następnie będzie koordynował jej realizację. W Polityce zakupowej, w której określane będą planowane działania administracji rządowej, uwzględnia się również cele i kierunki strategii rozwoju.

 

W związku z wprowadzeniem Polityki zakupowej państwa, dodatkowy obowiązek nałożono na zamawiających będących centralnymi organami administracji rządowej. Podmioty te zgodnie z art. 22 nowego PZP, zobowiązane zostały do sporządzenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodnej z Polityką zakupową państwa. W strategii określone zostaną zamówienia o charakterze kluczowym dla realizacji Polityki zakupowej państwa.

 

Zamawiający mają również obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamierzają przeprowadzić w danym roku finansowym. Przedmiotowy obowiązek znajdował się w zakresie obowiązków zamawiających na gruncie obecnej ustawy PZP i został przeniesiony do nowego PZP. Jednakże dotychczasowa regulacja wskazywała, że plan postępowań o udzielenie zamówień umieszczany był jedynie na stronie internetowej zamawiających, zaś nowelizacja nakłada obowiązek umieszczania planów również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Powyższe zmiany nie dotyczą zatem bezpośrednio wykonawców, choć mogą mieć dla wykonawców walor informacyjny – śledzenie strategii zakupowych pozwoli wykonawcom lepiej rozeznać rynek planowanych zamówień i przygotować się na udział w planowanych postępowaniach.

Mogą Cię zainteresować: