8 maja 2020 |

Stanowisko UZP – koronawirus nie wyeliminuje wykonawcy z przetargu

Urząd Zamówień Publicznych opublikował stanowisko dotyczące postępowania w przypadku braku możliwości pozyskania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

Mając na uwadze światową epidemię oraz towarzyszące jej problemy związane z ograniczonym działaniem organów administracji, organów sądowych, Urząd jednoznacznie przesądził, iż wykonawcy zagraniczni mający siedzibę w kraju, w którym z uwagi na COVID-19 nie wydaje się dokumentów wymaganych dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, mogą przedkładać odpowiednie oświadczenia złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 

Jednocześnie UZP wskazał, iż w celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców możliwość zastąpienia dokumentów oświadczeniami zastosowanie znajdzie również do wykonawców krajowych.

 

Podkreślono, że w celu oceny dopuszczalności zastąpienia dokumentu oświadczeniem wykonawcy, na zasadach wskazanych powyżej, wymagane jest ustalenie przez zamawiającego i wykazanie przez wykonawcę, że zaistniałe w związku z pandemią COVID-19 okoliczności skutkują obiektywnie brakiem możliwości uzyskania wymaganego dokumentu przez wykonawcę. Każdy przypadek wymaga indywidualnego ustalenia czy wykonawca rzeczywiście nie mógł uzyskać konkretnego dokumentu w danym urzędzie lub instytucji z przyczyn wywołanych przez pandemię COVID-19.

 

Stanowisko to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wykonawców, którzy w związku z pandemią mogli doznawać trudności w pozyskiwaniu dokumentów, gdyż instytucje zobowiązane do ich wydawania pracowały w ograniczonym trybie. Wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji wykonawców starających się o udzielenie zamówienia publicznego w okresie pandemii należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

Mogą Cię zainteresować: