14 października 2020 |

Strona tytułowa zdecyduje o zasadach oceny projektu budowlanego?

W dniu 19 września 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Tym samym, uchylone zostało poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Przepisy dotychczasowego rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku – jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w komunikacie z dnia 28 września br. – mogą być jednak stosowane przez okres 12 miesięcy od dnia 19 września 2020 roku do dnia 19 września 2021 roku. Podstawą prawną stosowania uchylonego rozporządzenia z 2012 roku ma być art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:

 

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

 

Przedmiotowy komunikat nie wyjaśnia jednak wątpliwości dotyczących stosowania uchylonego rozporządzenia z 2012 roku, tj. co oznacza sformułowanie sporządzony projekt budowlany. Mianowicie, trudno stwierdzić na podstawie przedmiotowego komunikatu, czy projekt budowlany, aby mógł być rozpatrywany przez organ według „starych” zasad:

  1. powinien być ukończony do dnia 19 września 2020 roku (data na stronie tytułowej przypadająca przed dniem 19 września 2020 roku),
  2. prace nad projektem w dacie 19 września 2020 roku powinny być w zaawansowanym stadium,
  3. prace nad projektem powinny być rozpoczęte przed dniem 19 września 2020 roku, np. pozyskano mapy do celów projektowych.

 

Analiza wypowiedzi medialnych organów administracji wskazuje, iż praktyka może być różnorodna. Część organów twierdzi, że projekty z datą późniejszą na stronie tytułowej niż 19 września 2020 roku, będą rozpatrywane według nowych zasad. Oznaczałoby to zatem, iż projekt ukończony, np. w dniu 20 września 2020 roku (z taką właśnie datą na stronie tytułowej), pomimo iż prace nad tym projektem zostały przeprowadzone w czasie obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia z 2012 roku, będzie przez te organy oceniany według nowych zasad. Wydaje się to być rozwiązaniem niespełniającym intencji ustawodawcy.

 

Rozwiązaniem racjonalnym jest umożliwienie projektantom dokończenia projektu budowlanego według „starych” zasad, na podstawie których prace nad projektem zostały rozpoczęte. Należy też uznać, iż w ten sposób należałoby rozumieć komunikat Ministerstwa oraz ratio legis ww. art. 26 nowelizacji Prawa budowlanego.

 

Mając jednak na uwadze pojawiające się już, wskazane wyżej, odmienne interpretacje organów, istnieje ryzyko, że projekty budowlane, nad którymi prace rozpoczęto według „starych” zasad, będą przez organy oceniane według nowych przepisów, gdyż data ich opracowania na stronie tytułowej będzie przypadała po dniu 19 września 2020 roku.

 

Mogą Cię zainteresować: