7 października 2021 |

“Ulga na złe długi” bardziej ulży

W dniu 1 października 2021 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT przy wierzytelności nieściągalnej od dłużnika (art. 89a ustawy o VAT), tzw. „ulgi na złe długi”. Ulga ta pozwala wierzycielowi odzyskać kwotę podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty.

 

Zmiany są konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r., w sprawie C-335/19 i wpłyną pozytywnie na możliwość skorzystania z ulgi. Jedną z pozytywnych zmian jest m.in. to, że znacznie została ograniczona liczba warunków, które należy spełnić, aby móc skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi”. Obecnie warunkiem koniecznym jest wyłącznie to, aby wierzyciel był podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty. Dodatkowo zachowany musi być termin,  w którym możliwe jest skorzystanie z ulgi. Co jednak istotne, na mocy nowych regulacji, termin ten został wydłużony z dwóch do trzech lat.

 

Dodano także możliwość skorzystania z ulgi w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotów innych niż wyłącznie podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, a zatem np. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz podatników zwolnionych z VAT, o ile spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 

  • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, lub
  • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
  • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Mogą Cię zainteresować: