20 maja 2020 | Łukasz Kotarba |

TARCZA 3.0. WESZŁA W ŻYCIE – RUSZAJĄ TERMINY SĄDOWE I PROCESOWE

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020 poz. 875) – treść ustawy została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

 

Na skutek nowelizacji uchylone zostały m.in. art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza 1.0.), stanowiące o zawieszeniu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz terminów sądowych i procesowych w przypadkach wskazanych w Tarczy 1.0.

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1, 2, 6 i 7 Tarczy 3.0., terminy w postępowaniach wskazanych w art. 15zzr i art. 15zzs, które nie rozpoczęły biegu lub zostały zawieszone, rozpoczynają bieg lub biegną dalej już po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0.

 

Nowelizacja utrzymana została w brzmieniu, z którego nie wynika obowiązek sądu lub organu informowania stron lub uczestników postępowania o wznowieniu bądź rozpoczęciu biegu terminów. Wprowadzone zmiany należy odczytywać jako kolejny etap przywracania podstawowych funkcji życiowych Państwa, w tym sprawowania wymiaru sprawiedliwości, co jest szczególnie istotne w kontekście oczekiwania przedsiębiorców na sprawne rozpatrywanie spraw – przy założeniu jednak samodzielnego dbania i pilnowania przebiegu postępowań.

 

Zwracamy przy tym dodatkowo uwagę, że Tarcza 3.0. wprowadza także nowe rozwiązania w zakresie przeprowadzania rozpraw dla spraw prowadzonych wedle Kodeksu postępowania cywilnego, w tym m.in. możliwość przeprowadzenia rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w okresie obowiązywania epidemii, a nawet, możliwość zamknięcia rozprawy i wydania orzeczenia na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie, jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości.

Mogą Cię zainteresować: