31 marca 2020 | Łukasz Kotarba |

Tarcza Antykryzysowa a terminy prawa cywilnego.

15zzs to istotny artykuł nowelizowanej właśnie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa wespół z innymi aktami prawnymi ma składać się na tzw. tarczę antykryzysową) w kontekście możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w ramach postępowań sądowych.

 

Wspomniany artykuł dotyczy m.in. wstrzymania biegu terminów procesowych (np. na złożenie apelacji) i sądowych (np. na wniesienie zarzutów do opinii biegłego) w postępowaniach sądowych.

 

Wstrzymanie terminów w rozumieniu ww. przepisów o ile wejdą w życie oznaczałoby, że terminy nie rozpoczynałyby się (wstrzymanie terminu nierozpoczętego), a już rozpoczęte, ulegałyby zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Co ważne, wedle ustawy czynności dokonane w okresie zawieszenia biegu ww. terminów byłyby skuteczne.

 

Należy wspomnieć w tym miejscu o art. 15zzr, który miał dotyczyć także wstrzymania biegu terminów prawa cywilnego materialnego, od których uzależnione jest m.in. udzielenie ochrony prawnej przed sądem, biegu terminu zasiedzenia, przedawnienia, terminów zawitych (z upływem których trwale traci się prawo do dokonania określonej czynności). Ostatecznie – Sejm i Senat odstąpiły w nowelizowanej ustawie od wstrzymania terminów prawa cywilnego materialnego, ograniczając przepis do wstrzymania terminów prawa administracyjnego w kontekście m.in. przedawnienia, możliwości udzielenia ochrony prawnej.

 

Warto też wspomnieć o istotnej zmianie, która ostatecznie nie znalazła się w projektowanej nowelizacji – usunięto w drodze autopoprawki pierwotnie projektowany art. 15zzv (uchyla się art. 15zzv), który miał wprowadzać, w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne, możliwość złożenia pisma procesowego przy użyciu platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych lub za pomocą poczty elektronicznej, a w określonych przypadkach także za pomocą skanu. Tym samym, obecny projekt nowelizacji ustawy nie przewiduje wspomnianych ułatwień w sposobie wnoszenia pism procesowych.

 

Proces legislacyjny trwa i jest bardzo dynamiczny – możliwe, że znowelizowana ustawa wejdzie w życie w tym tygodniu – w jakim kształcie, to jeszcze nie jest przesądzone. Więcej o przebiegu prac nad ustawą na sejm.gov.pl oraz senat.gov.pl.

Mogą Cię zainteresować: