6 maja 2021 | Mirosław Metych |

Planowane zmiany do tzw. opłaty reprograficznej

W dniu 5 maja br. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji międzyresortowych i publicznych projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego („Ustawa”). Jednym z założeń Ustawy jest zapewnianie twórcom minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

Projektodawcy zakładają, iż koszty projektowanych rozwiązań finansowane będą z tzw. opłaty reprograficznej / opłaty od czystych nośników (dalej: „opłata”) uiszczanej m.in. przez producentów i importerów urządzeń elektronicznych (oraz czystych nośników) oraz przez podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w ww. zakresie). Na podstawie Ustawy utworzony ma zostać m.in. Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych (którego obsługę bankową ma pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego) – do którego trafi część wpływów z ww. opłaty.

 

Podkreślenia wymaga, iż z treści projektu Rozporządzenia w sprawie typów urządzeń i nośników, od których pobiera się opłatę i wysokości opłat („Rozporządzenie”) wynika, iż, co do zasady, podwyższeniu ulegnie wysokość opłaty w odniesieniu do urządzeń objętych dotychczasową opłatą, a zakres samej opłaty ulegnie rozszerzeniu przedmiotowemu (opłata będzie obejmowała, m.in. urządzenia i nośniki umożliwiające utrwalanie lub zwielokrotnianie utworów o charakterze dźwiękowym i audiowizualnym, a także utworów wyrażonych słowem, znakami graficznymi, fotograficznymi i plastycznymi). Rozporządzenie wskazuje, iż opłatą w wysokości 4% objęte będą m.in. komputery przenośne (w tym laptopy, netbooki, notebooki), tablety, telewizory z funkcją nagrywania, dekodery telewizji cyfrowej z funkcją nagrywania, a także m.in.: komputerowe nośniki pamięci masowej (dyski twarde, SSD i podobne nośniki), przenośne elektroniczne nośniki pamięci (pendrive’y, karty pamięci i podobne nośniki), nagrywarki CD, DVD, BluRay i podobne urządzenia. Rozporządzenie wskazuje także, iż opłacie będą podlegały m.in. czytniki książek elektronicznych e-book, a także cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami (w obu ww. przypadkach opłata zostaje ustalona w wysokości 2%).

 

Z literalnego brzmienia projektu Rozporządzenia wynika, iż opłatami tymi nie będą objęte smartfony. Niemniej, tak jak wskazano powyżej Rozporządzenie wskakuje, iż opłatą tą objęte będą m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami – co może budzić określone wątpliwości interpretacyjne z perspektywy smartfonów z wbudowanymi aparatami cyfrowymi.

 

Projektowane zmiany, w przypadku ich uchwalenia i wejścia w życie mogą mieć istotny wpływ na działalność oraz efektywność ekonomiczną m.in. producentów i importerów urządzeń elektronicznych. W tym kontekście, winni oni poddać szczegółowej analizie zakres podmiotowo-przedmiotowy wprowadzanych zmian, ich skutki prawne oraz wpływ przedmiotowych zmian na prowadzoną przez nich działalność.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Mirosław A. Metych – wspierającego innowacyjne podmioty sektora elektronicznego oraz sektora nowych technologii.

Mogą Cię zainteresować: