Partnerstwo publiczno-prywatne

Engineering Consulting

Wiemy jak ważne jest łączenie wiedzy prawnej, inżynierskiej i finansowej dla skutecznej realizacji projektu w formule partnerstwa prywatno-publicznego.

 

W sposób profesjonalny przeprowadzimy Cię przez cały proces przygotowania i realizacji projektu PPP.

 

Nasze doświadczenie prawne i techniczne daje możliwość oceny planowanego projektu, identyfikacji ryzyka technicznego oraz prawnego, wsparcia w efektywnym zarządzaniu przedsięwzięciem w formule PPP i w skutecznym rozwiązywaniu ewentualnych sporów w okresie trwania umowy PPP.

Oferujemy:

  • określenie zakresu przedmiotowego Projektu PPP, ustalenie możliwych wariantów jego realizacji, weryfikację możliwości podziału zamówienia na części,
  • weryfikację przygotowanych dokumentów technicznych i ewentualnie przygotowanie rekomendacji jakie dokumenty (dane) oraz w jakim zakresie należy uzupełnić,
  • przygotowanie matrycy podziału ryzyka technicznego dla projektu PPP,
  • weryfikację kluczowych aspektów technicznych realizacji Projektu PPP na przestrzeni całego życia Projektu PPP, z uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń technicznych wynikających z przepisów prawa dla danej branży czy sektora,
  • wsparcie w przygotowaniu technicznej części dokumentacji przetargowej w tym przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) i standardów utrzymania,
  • oszacowanie wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla Projektu PPP oraz dla projektu w Formule Tradycyjnej,
  • analizę zgodności robót budowlanych z PFU i harmonogramem robót,
  • monitorowanie należytego wykonania Umowy o PPP w tym analizę czy kluczowe wskaźniki efektywności i mechanizm wynagradzania działają zgodnie z założeniami,
  • wsparcie w kontrolach stanu infrastruktury poprzedzające zakończenie umowy PPP i przekazanie infrastruktury stronie publicznej.