Rynki kapitałowe (Capital Markets)

Legal Advisory

Wspieramy Klientów w pełnym spektrum transakcji na rynku kapitałowym, jako najbardziej transparentnym obszarze transakcji instrumentami finansowymi.

 

Działamy na rzecz TFI, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, funduszy PE/VC, inwestorów prywatnych, spółek, których instrumenty finansowe są notowane na rynku głównym GPW / NewConnect / Catalyst oraz spółek, które planują̨ notowanie instrumentów finansowych na tych rynkach.

 

Aktywnie wspieramy Klientów w postępowaniach związanych z instytucją resolution (przymusowej restrukturyzacji). Przeprowadzamy procesy strukturyzacyjne w grupach kapitałowych, w tym związane z przeglądem opcji strategicznych oraz przeglądem istotnych aktywów.

 

Aktywnie wspieramy prawnie oraz uczestniczymy w rozwoju podmiotów sektora FinTech, InsurTech oraz RegTech.

 

Wspieramy podmioty rynku kapitałowego w procesach inwestycyjnych, w tym z wykorzystaniem instytucji wezwań. Tworzymy harmonogram oraz strukturę planowanej transakcji oraz ją aktywnie implementujemy. Przygotowujemy oraz negocjujemy kompletną dokumentację transakcyjną (w tym umowy inwestycyjne).

 

Cechuje nas dogłębna i praktyczna wiedza w zakresie prawa rynku kapitałowego, w tym w zakresie prawa papierów wartościowych, prawa instytucji finansowych, ustawy o obligacjach, ustawy o BFG, prawa handlowego oraz zasad ładu korporacyjnego (corporate governance).

 

Wspieramy Klientów w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG).

Oferujemy:

  • wsparcie Klientów w kompleksowej obsłudze prawnej procesów IPO (oraz pre-IPO), LBO, MBO – w tym w relacjach z organami nadzorującymi, prowadzącymi rynek, depozytariuszem, oraz doradcami transakcyjnymi,
  • wsparcie Klientów w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji związanej z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji (m.in. convertible bonds, obligacji przychodowych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa),
  • praktyczną wiedzę i wsparcie w zakresie wykonywania obowiązków raportowych, w szczególności z perspektywy rozporządzenia MAR oraz rozporządzenia delegowanego,
  • wsparcie Klientów w postępowaniach licencyjnych dotyczących uzyskania stosownych zgód / zezwoleń przez podmioty rynku kapitałowego, a  także w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem uprawnień nadzorczych przez organy nadzoru,
  • wsparcie spółek publicznych w obsłudze korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rynku kapitałowego, w tym w przeprowadzaniu walnych zgromadzeń spółek publicznych,
  • wsparcie inwestorów w procesach przejęć spółek publicznych, a także w procesach łączenia / podziału spółek publicznych,
  • przeprowadzanie badań legal due diligence spółek publicznych oraz przygotowanie i negocjacje kompletnej dokumentacji transakcyjnej, w tym umów inwestycyjnych,
  • budowę i implementację skutecznych strategii obrony przed wrogimi przejęciami na rynku kapitałowym.