ESG & Sustainability

Legal Advisory

Stosujemy kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do doradztwa prawnego w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance) oraz Sustainability (zrównoważonego rozwoju).

 

Oferujemy usługi na rzecz instytucji finansowych (m.in. banków, funduszy PE/VC, podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi, w tym funduszami nieruchomościowymi), dotyczące prawidłowego i terminowego realizowania przez ww. podmioty obowiązków wynikających z rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz Taksonomii UE.

 

W ramach transakcji M&A doradzamy we wszystkich aspektach dotyczących obszaru ESG oraz Sustainability (w tym w zakresie szczegółowego badania due diligence odnoszącego się do czynników ESG). Wspieramy klientów w obszarze inwestycyjnym, w tym w budowaniu portfela spółek działających zgodnie z wytycznymi ESG – wskazujemy w jaki sposób czynniki ESG wpływają na wycenę spółek, uczestniczymy w budowaniu wartości spółek portfelowych dzięki odpowiednim politykom i instrumentom ESG.

 

Ściśle współpracujemy z zarządami spółek oraz z departamentami ESG / Sustainability wspierając je w tworzeniu oraz implementacji Strategii ESG oraz w procesach uzyskiwania tzw. ratingu ESG.

 

Wspieramy klientów w obszarze raportowania niefinansowego – w szczególności w zakresie wymogów dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive) oraz polskiej ustawy o rachunkowości. Wskazujemy potencjalnym adresatom, na proponowane zmiany związane z raportowaniem niefinansowym zgodnie z projektem dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

 

Wspieramy ideę zrównoważonego finansowania – zapewniamy klientom kompleksowe wsparcie w zakresie projektów związanych ze zrównoważonym finansowaniem dłużnym m.in. w obszarze zielonych kredytów czy też emisji zielonych obligacji (Green Bonds), obligacji społecznych (Social Bonds), obligacji zrównoważonych (Sustainability Bonds) lub obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-linked Bonds). Monitorujemy nowe inicjatywy i standardy w ww. zakresie – m.in. dotyczące EU Green Bond Standard (EU GBS).

 

Cechuje nas praktyczna wiedza w zakresie regulacji w obszarze zrównoważonego rozwoju (w tym praktyczne aspekty rozporządzeń delegowanych oraz tzw. RTS – Regulatory Technical Standards). Nasze kompleksowe podejście prawne, pozwala na przekrojową analizę zagadnień ESG / Sustainability – z uwzględnieniem szczegółowych regulacji sektorowych (w szczególności dotyczących sektora finansowego).

Oferujemy:

  • kompleksowe doradztwo prawne w obszarze ESG w ramach transakcji M&A – w szczególności w zakresie przeprowadzenia badania due diligence dotyczącego czynników ESG, a także w zakresie przygotowywania pełnej dokumentacji transakcyjnej z uwzględnieniem aspektów ESG,
  • wsparcie klientów w tworzeniu oraz implementacji Strategii ESG oraz w procesach uzyskiwania tzw. ratingu ESG,
  • usługi na rzecz instytucji finansowych (w tym banków, funduszy PE/VC, TFI), m.in. w zakresie realizowania obowiązków (w tym określonych polityk, ujawnień oraz raportowania) wynikających z rozporządzenia SFDR oraz Taksonomii UE,
  • wsparcie prawne podmiotów notowanych na GPW w zakresie raportowania czynników ESG w zakresie opisanym m.in. w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (2021) oraz w zakresie dotyczącym stosowania w spółkach polityki różnorodności w stosunku do organów administrujących, zarządzających i nadzorczych,
  • wsparcie prawne w obszarze raportowania niefinansowego – w szczególności w zakresie wymogów dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive) oraz polskiej ustawy o rachunkowości,
  • usługi doradztwa prawnego w projektach dotyczących pozyskania zrównoważonego finansowania, m. in. w postaci tzw. zielonych kredytów, czy też instrumentów pozwalających na uwolnienie zabezpieczonych aktywów, np. poprzez emisję zielonych obligacji (Green Bonds) (m.in. doradztwo w zakresie tzw. Green Bond Framework, relacji z podmiotem certyfikującym, sporządzenie warunków emisji, itd.), a także usługi doradztwa prawnego dotyczące innych instrumentów dłużnych, np. obligacji społecznych (Social Bonds), obligacji zrównoważonych (Sustainability Bonds), czy też obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-linked Bonds),
  • wsparcie klientów w obszarze inwestycyjnym (oraz wyjścia z inwestycji), m.in. w zakresie analizy czynników ESG wpływających na wycenę spółek oraz budowania wartości spółek portfelowych poprzez zapewnienie zgodności ich działalności z wymogami ESG,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z implementacją regulacji wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z wymogami ESG,
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie czynności przed organami oraz instytucjami związanymi z nadzorem nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków związanych z raportowaniem niefinansowym oraz wykonywaniem obowiązków dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.