Zamówienia publiczne

Postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymagają konkretnej wiedzy, staranności i wyczulenia na szczegóły.

 

Przez lata doskonaliliśmy te trzy czynniki. Dzięki temu możemy zaproponować Ci najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie wszystkich trybów zamówień i na każdym z etapów oraz profesjonalną reprezentację przed KIO.

 

To właśnie nasze doświadczenie pozwoliło nam wypracowywać strategię działania, przynoszącą realne rezultaty. Dbamy nie tylko o merytoryczną poprawność i terminowość podejmowanych przez nas kroków. Dbamy o całość Twoich interesów, przewidując możliwe skutki prawne.

Oferujemy:

  • analizę dokumentacji przetargowej w kontekście ryzyk związanych z uczestnictwem w postępowaniu,
  • wparcie w procesie przygotowania wniosku / oferty,
  • doradztwo w toku postępowania przetargowego, w tym w zakresie udzielania wyjaśnień / odpowiedzi na wezwania,
  • ocenę podstaw do wykluczenia wykonawcy / odrzucenia oferty,
  • ocenę zgodności działań podejmowanych w toku postępowania przez zamawiających, w zakresie poczynionych wezwań do złożenia dokumentów, uzupełnienia dokumentów, przedłożenia wymaganych wyjaśnień i informacji,
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym.