Marcin Stępień

Radca prawny z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Przez dziewięć lat pracował jako in-house w w spółce z obszaru generalnego wykonawstwa (z czego ponad pięć lat jako Dyrektor Departamentu Prawnego), polskiej grupie kapitałowej, operującej w obszarze budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego, nieruchomości, energetyki i gazownictwa.

 

Specjalizuje się w prowadzeniu wielowątkowych sporów sądowych, arbitrażowych (krajowych i zagranicznych, w tym przed ICC) i postarbitrażowych (np. skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego), nierzadko o bezprecedensowym charakterze. Nie tylko wygrywał dla Klientów znaczne kwoty, ale i skutecznie chronił ich przed obowiązkiem zapłaty, np. dowodząc skuteczności obciążenia drugiej strony karami umownymi. Ma bogate doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw dotyczących realizacji projektów drogowych (w tym autostradowych), kolejowych (w tym związanych z zamknięciami torowymi czy kosztami zastępczej komunikacji autobusowej) i kubaturowych (np. dotyczących budowy bazy sportów wodnych czy szpitala, sprawy przeciwko deweloperom). Spektrum postępowań obejmowało m.in. kwestie związane z odstąpieniem od umowy, roszczenia związane z wadliwościami w przygotowaniu inwestycji i dokumentacji projektowej, waloryzacje cen kontraktowych, wzrost kosztów ogólnych, naruszenie praw autorskich do projektów budowlanych itp.

 

Jego praktyka obejmuje także sprawy związane ze sporami na tle gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (w tym dotyczące wstrzymania wypłaty z gwarancji), rozliczeń pomiędzy konsorcjantami (np. związane z kapitałem obrotowym), a także spraw karnych z elementem gospodarczym.

 

Praktyka procesowa mec. Stępnia nie ogranicza się tylko do spraw związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Z powodzeniem prowadził także sprawy m.in. przeciwko domom maklerskim (spory związane z uniemożliwieniem realizacji prawa poboru), stoczniom i innym podmiotom świadczącym usługi off-shore (np. spory związane z rozliczaniem usług), sieciom handlowym (tzw. sprawy półkowe) i zakładom ubezpieczeń. Wielokrotnie reprezentował także pracodawców w sprawach pracowniczych.

 

Mec. Stępień od lat z powodzeniem zapewnia kompleksową obsługę prawną projektów inwestycyjnych, realizowanych zarówno w reżimie zamówień publicznych, jak i przez inwestorów prywatnych. Jego usługi obejmują także kompleksowe doradztwo w zakresie bieżącego administrowania kontraktami, w tym zakresie roszczeń opartych na FIDIC (np. roszczenia terminowe i finansowe).

 

Jest skutecznym i doświadczonym negocjatorem – z sukcesami prowadził negocjacje i mediacje zarówno z inwestorami publicznymi, jak i prywatnymi, dzięki czemu udawało się m.in. zawrzeć aneksy terminowe i finansowe do umów realizowanych w trybie zamówień publicznych czy też w rozwiązać na drodze pozasądowej spory pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Brał także udział w negocjacjach z podmiotami zagranicznymi, np. potencjalnymi konsorcjantami i partnerami biznesowymi.

 

Zakres świadczonych usług doradczych obejmuje również zagadnienia szeroko pojmowanego prawa nieruchomości, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, e-commerce (w tym business intelligence i robotic proces automation).

Od lat pracuje w środowisku międzynarodowym, swobodnie posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i budowlanej.

 

Jest autorem:

  • praktycznych komentarzy z m.in. prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, specustawy drogowej, prawa wodnego i ochrony środowiska (dla systemów informacji prawnej Kwantum),
  • czterech haseł do Leksykonu Retoryki Prawniczej,
  • artykułów „Nadużycie prawa do sądu” w: M. Stępień, Nadużycie prawa do sądu – czy sądy są̨ bezsilne względem pieniaczy sadowych? [w:] Europejska konwencja praw człowieka i jej system kontrolny. Perspektywa systemowa i orzecznicza, red. M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgowska, Toruń 2011 oraz „Postępowanie dowodowe w polskiej procedurze karnej i cywilnej a Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – wybrane zagadnienia praktyczne”, jako współautor z M. Skwarcow: Pojęcie, kryteria dopuszczalności i znaczenie dowodów naukowych w polskim i amerykańskim procesie karnym, Przegląd Sądowy 2014/9/102-113,
  • publikowanych w systemie LEX glos z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej (w ramach współpracy z Instytutem Allerhanda).

 

Doświadczony trener i szkoleniowiec, m.in. w trakcie szkoleń dla przedsiębiorców i start-upów, organizowanych przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości.