20 listopada 2020 |

Dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego

Nauczyciel, który nabył sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługę, określone w rozporządzeniu MEN*, w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 r.ż. z powodu ograniczenia funkcjonowania klas I-III szkół podstawowych i pobierania zasiłku opiekuńczego, posiada uprawnienie do uzyskania refundacji kosztów zakupu ww. sprzętu komputerowego, jeżeli w dniu 7 grudnia 2020 r. nie będzie:

 

  1. pozostawał w stanie nieczynnym lub przebywał na urlopie: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie świadczyli również pracę w szkole, placówce lub zespole, o których mowa w ust. 7a pkt 3,
  2. urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263),
  3. zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
  4. przebywał na urlopie bezpłatnym nieprzerwanie w okresie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.

 

Dofinansowanie przysługiwać będzie nauczycielowi, który pozostawał w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania.

 

Refundacja przysługuje natomiast na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi, określone w rozporządzeniu MEN*, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.

 

Więcej: *Rozporządzenie MEN z dnia 18.11. 2002 br. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2047).

Mogą Cię zainteresować: