30 kwietnia 2020 |

Stanowisko UZP dotyczące interpretacji przepisów w zakresie zatrzymania wadium w dobie pandemii COVID-19

W oczekiwaniu na zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, wprowadzane z uwagi na stan epidemii, UZP opublikował stanowisko w zakresie interpretacji i stosowania przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 46 ust. 5 (tj. w przypadku uchylania się wykonawcy od podpisania umowy, nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania oraz gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) w kontekście okoliczności wywołanych pandemią COVID-19.

 

Urząd podkreśla, iż z uwagi na dotkliwość sankcji przewidzianej w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, dochowujący należytej staranności zamawiający, w każdym przypadku zobowiązany jest do wnikliwej analizy konkretnego stanu faktycznego i indywidualnej oceny zasadności zatrzymania wadium. Podkreślono, iż zastosowanie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp wymaga dokładnej weryfikacji przyczyn odmowy podpisania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Mając na uwadze szerokie spektrum przyczyn, które w dobie epidemii mogą stanowić podstawę wystąpienia w/w okoliczności Urząd wskazuje na przyjętą w orzecznictwie Izby możliwość modyfikacji warunków realizacji zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp jeszcze przed zawarciem umowy. Takie działanie potencjalnie może pozwolić na realizację zamówienia, tj. zaspokojenie potrzeb zakupowych zamawiającego, a jednocześnie na uniknięcie negatywnych konsekwencji dla wykonawcy (tj. utraty wadium), który nie jest w stanie zrealizować zamówienia publicznego na warunkach wskazanych w swojej ofercie, z uwagi na wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności. Taki sposób postępowania zamawiających jest również zgodny z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Mogą Cię zainteresować: