12 listopada 2019 |

#NOWEKPC – Zmiany w postępowaniu nakazowym

Nowelizacja KPC wchodząca w życie z dniem 7 listopada 2019 r., wprowadza istotne zmiany w regulacji dotyczącej postępowania nakazowego, które to postępowanie powszechnie i chętnie wykorzystywane jest przez przedsiębiorców do szybkiego i sprawnego dochodzenia swoich roszczeń. Pomimo, iż wymagania związane z uzyskaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są jednymi z bardziej rygorystycznych to jednak, takie postępowanie, jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sporu, daje możliwość szybkiego zabezpieczenia roszczenia, a jego wszczęcie nie wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów postępowania.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące postępowania nakazowego, które znajdą zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu 7 listopada br.

 

Podstawy wydania nakazu zapłaty 

 

Od 7 listopada 2019 r. nakaz zapłaty będzie wydawany, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone żądanie będą udowodnione dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, a także na podstawie weksla lub czeku.

 

W świetle nowych przepisów, nie będzie już możliwości powoływania się na zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym. Nie będzie również możliwe wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z warrantu lub rewersu.

 

Sąd nie wyda już nakazu zapłaty w przypadku dochodzenia przez bank roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

 

Nieznajomość miejsca pobytu pozwanego

 

Ustawodawca częściowo uchyla obowiązujące przepisy statuujące przesłanki odmowy wydania nakazu zapłaty, względnie jego uchylenia z urzędu. Po nowelizacji, takie okoliczności jak nieznajomość miejsca pobytu pozwanego i niemożność doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty w kraju, nie będą stanowiły przesłanki do uchylenia z urzędu przez Sąd wydanego nakazu zapłaty.

 

Referendarze sądowi

 

Kolejną zmianą jest przyznanie Referendarzom Sądowym kompetencji do wykonywania czynności w postępowaniu nakazowym. Obecnie ten przywilej przysługiwał wyłączenie sędziom. Powyższe ma na celu dalsze usprawnienie postępowania i przyspieszenie procedowania spraw rozstrzyganych w postępowaniu nakazowym.

Mogą Cię zainteresować: