9 września 2019 |

#ZmianyKPC

Nowelizacja przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła istotne zmiany w wysokości opłat w postępowaniach sądowych, przy czym w znacznym stopniu zmiany te dotyczą spraw, które toczyć się będą pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Sprawy dotyczące spółek

 

Znacznej podwyżce tj. z dotychczasowych 2.000 złotych do 5.000 złotych, uległa opłata od pozwu w szeregu spraw ze stosunku spółki. Zwiększona opłata dotyczy spraw o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy, stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

 

Sprawy regulacyjne

 

Dziesięciokrotnie wzrosła opłata uiszczana w przypadku odwołań i zażaleń składanych od orzeczeń wydawanych w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. W przypadku odwołania trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 1000 złotych, a nie jak dotychczas 100 złotych. Podobnie w przypadku zażalenia opłata wzrosła do kwoty 500 złotych, z wcześniejszych 50 złotych.

 

Sprawy dotyczące własności intelektualnej

 

Zmiana nastąpiła również w zakresie kosztów sądowych związanych ze złożeniem pozwu o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

 

We wskazanych sprawach o wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 złotych będzie trzeba uiścić od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości od każdego roszczenia pieniężnego, nie więcej jednak niż 200.000 złotych. Oznacza to, że będzie trzeba uiścić opłatę w wysokości odpowiednio od 1.000 złotych do nawet 200 000 złotych. W sprawach przy wartości przedmiotu sporu poniżej 20.000 złotych opłata od pozwu wynosić będzie od 100 złotych do 1.000 złotych. W przypadku roszczeń innych niż pieniężne opłata wynosić będzie 300 złotych.

 

Księgi wieczyste

 

Z dotychczasowych 60 złotych do 100 złotych wzrosła opłata stała od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, dotyczącego oznaczenia nieruchomości, wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonanie innych wpisów niż wymienione w art. 42 i 43 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych aktualizacji, dotyczących zmian w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz kodeksie postępowania cywilnego.

Mogą Cię zainteresować: