20 marca 2020 | Łukasz Kotarba |

Coronavirus Alert ! Zmiany w procedurze cywilnej

Koronawirus wymusza zmiany w procedurze cywilnej

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się komunikat w sprawie prac nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/nadzwyczajne-przepisy-ustawowe-dla-wymiaru-sprawiedliwosci.

 

Projekt wraz z uzasadnieniem został już przekazany do Ministerstwa Rozwoju, a sama ustawa ma dotyczyć kwestii wrażliwych dla stron kontraktów, szczególnie w kontekście terminów na podejmowanie określonych czynności w ramach już trwających lub dopiero potencjalnych, postępowań sądowych.

Projekt zakłada również uregulowanie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształt niektórych stosunków prawnych w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

Przewiduje wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu:

  • terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem;
  • terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.

Niezależnie od powyższego, niektóre sądy już same zaczęły podejmować działania mające na celu „wstrzymywanie” terminów sądowych informując w stosownych komunikatach, że wstrzymują się w określonych sprawach z wysyłką pism sądowych (dotąd nie wysłanych), z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe). Rekomendujemy bieżące monitorowanie i odwiedzanie stron internetowych sądów, przed którymi prowadzą Państwo swoje sprawy.

Mogą Cię zainteresować: