8 grudnia 2020 |

Czy dziecko może zostać odebrane ze szkoły przez starsze rodzeństwo?

Jedną z bardziej problematycznych kwestii zarówno dla rodziców jak i dyrekcji placówki oświatowej jest problem odbierania młodszych uczniów po skończonych zajęciach ze szkoły. Najczęściej w takiej sytuacji pojawia się pytanie „Czy dziecko może zostać odebrane przez starsze rodzeństwo?

 

Zasadniczo tak – jednak po spełnieniu wymogów przewidzianych prawem.

 

Po pierwsze zgodnie z art. 43 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1)  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, a więc analogicznie, aby dziecko mające 7 lat i mniej, wróciło do domu ze szkoły powinno zostać odebrane przez osobę mającą co najmniej 10 lat. Przepisy nie wskazują jednak jakie są wymagania co do dzieci powyżej 7 r.ż.

 

Po drugie to na dyrekcji szkoły ciąży obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem, a z tego też względu dyrektorzy szkół powinni żądać od rodziców oświadczenia, iż dziecko będzie odbieranie przez starsze rodzeństwo. Przy czym oświadczenie takie powinno zawierać klauzulę w zakresie ponoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka pełnej odpowiedzialności za dziecko po odebraniu dziecka przez taką osobę, jak również oświadczenie, że są oni świadomi, że dziecko będzie odbierane przez osobę niepełnoletnią (jeżeli rodzeństwo jest niepełnoletnie) i wiążących się z tym ryzyk.

 

Po trzecie w sytuacji kiedy dyrekcja nie jest pewna co do bezpieczeństwa odbieranego dziecka, może powiadomić o tym fakcie rodziców (np. w formie sms-a) i poprosić o oświadczenie, iż pomimo przedstawionych zastrzeżeń rodzice podtrzymują swoją wolę, aby dziecko zostało odebrane przez wyznaczoną osobę.

Mogą Cię zainteresować: