17 sierpnia 2020 | Łukasz Kotarba |

Korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii – roszczenia podwykonawcy o zapłatę oparte o reżim solidarnej odpowiedzialności oddalone

Informujemy, że uzyskaliśmy korzystny wyrok sądu dla naszego Klienta (lidera branży produkcyjnej). Sprawa dotyczyła roszczenia podwykonawcy o zapłatę opartego o reżim solidarnej odpowiedzialności. Podwykonawca pozwał Klienta jako inwestora robót budowlanych. Sąd oddalił powództwo podwykonawcy w całości.

 

Sprawa była wielowątkowa, gdyż dotyczyła zgłoszenia podwykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz jego akceptacji przez inwestora jako warunków solidarnej odpowiedzialności, badania charakteru kwoty zatrzymanych na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu gwarancji / rękojmi (kaucja czy wynagrodzenie), a także obejmowała spór dotyczący wykładni porozumienia rozliczającego inwestycję.

 

Jeżeli chodzi o merytoryczne walory rozstrzygnięcia, to warto odnotować, że sąd pochylił się intensywnie nad istotą kaucji gwarancyjnej i oceną zatrzymanego wynagrodzenia w toku realizacji prac w kontekście celu, jakiemu miało służyć to zatrzymanie. I tak sąd słusznie wskazał np. że strony umowy stworzyły swego rodzaju fundusz służący zaspokojeniu roszczeń generalnego wykonawcy, a co wynika z treści umowy, w której przewidziano zatrzymanie odpowiedniej części wynagrodzenia na potrzeby zabezpieczenia roszczeń jakie mogą powstać w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Ponadto zasadnie podkreślono w motywach rozstrzygnięcia, że skoro wskazuje się w orzecznictwie na realny charakter kaucji – czyli spowodowanie, że w dyspozycji generalnego wykonawcy znajdzie się oznaczona kwota, to nie istnieją przeszkody do tego aby za taką czynność realną uznać zatrzymanie części wynagrodzenia – której efektem jest właśnie pozostawienie w dyspozycji generalnego wykonawcy oznaczonej kwoty pieniężnej (do wykorzystania na ściśle określony cel).

 

Należy zauważyć ponadto, że sądy nadal analizują i badają w toku postępowań sądowych (tak było i w tej sprawie) kwestie dorozumianych zgód inwestora na zatrudnienie podwykonawców, których udział w inwestycji nie został poprzedzony pisemnym zgłoszeniem zakresu robót tego podwykonawcy – także do oceny umów o roboty budowlane / umów podwykonawczych do których stosuje się znowelizowane przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego (nowelizacja, która weszła w życie z dniem 01 czerwca 2017 roku). Sądy wykorzystują przy tym przede wszystkim orzecznictwo wydane na bazie uchylonych lub zmodyfikowanych przepisów pomijając niestety, że stan prawny uległ dość istotnej modyfikacji na skutek ww. nowelizacji.

 

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili mec. Anna Oleksiewicz oraz mec. Łukasz Kotarba.

Mogą Cię zainteresować: