29 sierpnia 2019 | Paulina Kowalewska |

#NowePZP – Zmiany w przepisach ogólnych

Zmiany w przepisach ogólnych. Przedmiot regulacji.

 

Zakres przedmiotowy: Nowe PZP w § 1 usystematyzowało i zebrało kompleksowy zakres przedmiotowy ustawy. Wskazano, iż Nowe PZP obejmie kwestie udzielania zamówień publicznych zarówno o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, jak i zamówień do wartości progowych. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

 

Zakres podmiotowy: Zmiany w zakresie podmiotowym mają wyłącznie charakter porządkujący. Nowe PZP wprowadza podział podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy na zamawiających publicznych, zamawiających sektorowych oraz zamawiających subsydiowanych. Nie prowadzi to do modyfikacji podmiotowego zakresu reżimu zamówień publicznych.

 

Wyjątkiem jest nowa formuła wyłączeń z zakresu działalności sektorowej. Zamawiający sektorowi, zostali wyodrębnieni nie tylko ze względu na kryteria podmiotowe, ale również ze względu na kryterium przedmiotowe tj. prowadzenie działalności w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, nazwanej zbiorowo działalnością sektorową.

 

Progi: Nowe PZP wprowadza procedurę uproszczoną poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczenia w innych trybach i konkursie, a także zasady efektywności zamówień publicznych.

 

Określono próg krajowy, od którego konieczne jest zastosowanie odpowiednich reguł, tzw. próg bagatelności. Jest to kwota, poniżej której zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy. Obecnie kwota ta wynosi 30 000 euro. W Nowym PZP nie przewiduje się zasadniczo zmiany progu jej zastosowania, a zmienia się walutę, w której została wyrażona tj. 130 000 zł, co stanowi w przybliżeniu dotychczasową kwotę wyrażoną w euro. Celem wyrażenia progu w PLN jest zwolnienie zamawiających z konieczności przeliczania kwot szacowanych i wyrażonych w złotych na euro, po to aby sprawdzić czy zachodzi obowiązek stosowania przepisów ustawy czy też nie.

 

Nowe PZP przewiduje podniesienie progów stosowania ustawy dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zgodnie z progami unijnymi. Tym samym progi unijne będą miały zastosowanie do zamówień w dziedzinie obronności o bezpieczeństwa na roboty budowlane (dotychczas zastosowanie progu unijnego dotyczyło tylko dostaw i usług).

 

Przewidziane w Nowym PZP regulacje w zakresie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy do udzielania określonych rodzajów zamówień publicznych, w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od progów unijnych będą stanowiły przeniesienie do polskiego prawa wyłączeń przewidzianych w prawie unijnym, zarówno w dyrektywie klasycznej, jak i w dyrektywie sektorowej oraz w dyrektywie obronnej.

 

Do udzielania zamówień klasycznych o wartości (bez podatku od towarów i usług), dotyczącej jednorazowego zakupu, mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 130 000 zł, ale nie mniejszej niż 50 000 zł, ustawa będzie miała zastosowanie, ale wyłącznie w zakresie zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu oraz w zakresie udzielania sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. Regulacja ta dotyczyć będzie wyłącznie zamówień udzielanych przez zamawiających publicznych, które nie są wyłączone z obowiązku stosowania ustawy oraz takich, których jednostkowa wartość przekracza określony próg. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zwiększy dostępność informacji dla wykonawców o udzielanych zamówieniach.

 

Słowniczek: Nowe PZP rozszerzyło dotychczasowy słownik obecnie obowiązującej ustawy PZP o nowe definicje ustawowe oraz zmieniło, doprecyzowało i uzupełniło dotychczasowe definicje. Ustawodawca zdefiniował nowe pojęcia: dokumentów zamówienia, innowacji, łańcucha dostaw, pisemności, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, udzielenia zamówienia, warunków zamówienia, zamówień klasycznych, zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Ponadto do słowniczka dodano rozproszone w różnych miejscach PZP definicje: dyrektywy obronnej, dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej, konkursu, kryteriów selekcji.

 

Terminy: Nowe PZP utrzymuje regulację dotyczącą cywilnoprawnego charakteru procedur udzielania zamówień, a tym samym posiłkowego stosowania Kodeksu cywilnego w zakresie liczenia terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz umowie w sprawie zamówienia publicznego.

 

Wyłączenia: przewiduje się, podobnie jak na gruncie obecnie obowiązującej ustawy, stosowanie regulacji w zakresie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy do udzielania określonych rodzajów zamówień publicznych, które będą stanowiły przeniesienie do polskiego prawa wyłączeń przewidzianych w prawie unijnym.

 

Jednocześnie Nowe PZP ogranicza katalog wyłączeń spod stosowania ustawy. Z katalogu usunięto wyłączenie stosowania ustawy do przyznawania dotacji ze środków publicznych oraz wyłączenie zamówień bagatelnych do wartości 30 000 euro. W projekcie zwolnienie takich zamówień spod reżimu ustawowego wynikać będzie z przepisów określających progi stosowania ustawy.

 

 

 

 

 

 

Mogą Cię zainteresować: