30 lipca 2020 |

Pracownicze plany kapitałowe a renegocjacja wynagrodzenia wykonawcy

Z dniem 1 lipca 2020 roku kolejna, już przedostatnia, grupa podmiotów zatrudniających została zobligowana do stosowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa weszła wprawdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, ale przewidziano cztery fazy wdrożenia, tj. Ustawę stosuje się do:

 

  1. podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) – od dnia 1 lipca 2019 r.,
  2. podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  3. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) – od dnia 1 lipca 2020 r.,
  4. pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

Podmioty zatrudniające muszą zawrzeć umowy o prowadzenie PPK i o zarządzanie PPK w terminach określonych w art. 134 ust. 2 i 3 Ustawy, liczonych od ww. dat. Co jednak istotne, terminy zawarcia przedmiotowych umów, dla podmiotów z II etapu wprowadzania PPK zostały przedłużone w związku COVID-19. Nowe terminy zawarcia umów to:

 

  • umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

 

Są to terminy tożsame dla III fazy wdrożenia PPK, objętej Ustawą 1 lipca br. Terminy zawarcia ww. umów dla I fazy wdrożenia już upłynęły, odpowiednio 25 października 2019 r. i 12 listopada 2019 r.

 

Powyższe oznacza, iż w najbliższych miesiącach również wykonawcy zamówień publicznych o statusie podmiotów zatrudniających z fazy II i III wdrożenia PPK będą zawierali ww. umowy, a także będą składali liczne wnioski o przeprowadzenie renegocjacji wynagrodzenia (dot. wykonawców zamówień udzielonych przed 1 stycznia 2019 roku).

 

Wykonawcy zamówienia publicznego, których objęły już obowiązki wynikające z Ustawy, mają bowiem prawo do zmiany wysokości należnego im wynagrodzenia z uwagi na wzrost kosztów realizacji zamówienia wynikający z zawarcia przez wykonawcę jako podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK, dotyczy to zarówno wykonawców, którzy realizują zamówienie publiczne na podstawie umów zawartych począwszy od dnia wejścia w życie Ustawy (zgodnie z art. 142 ust. 5 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), jak i wykonawców, którym zamówienia publicznego udzielono na podstawie postępowania zakończonego przed 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca przewidział bowiem w art. 135 Ustawy możliwość renegocjacji wynagrodzenia należnego wykonawcy realizującemu już zamówienie publiczne (umowy o zamówienie publiczne nierzadko są umowami wieloletnimi i zasadne jest umożliwienie wykonawcom uzyskania dodatkowej płatności rekompensującej im wzrost kosztów).

 

Zmiana wynagrodzenia obejmuje sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez wykonawcę. Wykonawca może zatem ubiegać się o podwyższenie wynagrodzenia wynikające z dokonania zarówno wpłat podstawowych (1,5%), jak i dodatkowych (2,5%).

Mogą Cię zainteresować: