8 kwietnia 2020 | Łukasz Kotarba |

Tarcza Antykryzysowa – Art. 15zzs – podsumowanie

Art. 15zzs Tarczy Antykryzysowej

 

W ubiegłym tygodniu (31.03.2020 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – ustawa wespół z innymi aktami prawnymi składa się na tzw. tarczę antykryzysową.

 

Zasadnicza część art. 15zzs przyjęła ostatecznie brzmienie:

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2) postępowaniach egzekucyjnych,
3) postępowaniach karnych,
4) postępowaniach karnych skarbowych,
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6) postępowaniach administracyjnych,
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
8) kontrolach celno-skarbowych,
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Artykuł w dalszej części precyzuje regulację, wskazując m.in., że:

 

  • sąd lub organ mogą w określonych ustawą przypadkach żądać dokonania czynności w okresie wstrzymania lub zawieszenia – art. 15zzs ust. 4 i 5;
  • wstrzymanie / zawieszenie nie dotyczy niektórych kontroli lub postępowań o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych (np. kontrola uprzednia zamówienia współfinansowanego ze środków UE przed zawarciem umowy; odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia) – art. 15zzs ust. 3;
  • nie przeprowadza się w okresie wstrzymania lub zawieszenia rozpraw ani posiedzeń jawnych – za wyjątkiem tzw. spraw pilnych np. posiedzenia aresztowe; wybrane sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego; a także sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności – art. 15zzs ust. 6;
  • czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne – art. 15zzs ust. 7.

 

Zwracamy uwagę, że już pojawiły się pierwsze kontrowersje u przedstawicieli środowisk prawniczych co do znowelizowanego przepisu – chodzi o zamienne posługiwanie się w ustawie sformułowaniami COVID i COVID-19. Tytułem przykładu, w art. 15zzs właśnie użyto sformułowania COVID – podczas gdy ustawa w art. 2 ust. 1 wskazuje: Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej, “COVID-19”. Należy mieć nadzieję, że powyższa nieścisłość redakcyjna nie wpłynie na skutek wstrzymania lub zawieszenia terminów procesowych na skutek COVID-19 (że sądy nie będą bezwzględnie i wyłącznie literalnie czytać ustawę z pominięciem celu dla którego została uchwalona), a nadto, że nieścisłość ta zostanie niezwłocznie poprawiona przez ustawodawcę.

Mogą Cię zainteresować: