8 marca 2022 | Łukasz Kotarba |

Zmiany prawne w gospodarce odpadami w 2022 r. a inwestycje transportowe

Na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021 poz. 2151) w dniu 1 stycznia 2022 r. weszło w życie wiele zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Należy podkreślić, że wiąże się to z obowiązkiem wdrożenia dyrektywy unijnej nr 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. Niniejszy artykuł odnosi się do kilku kluczowych nowych regulacji.

 

Wprowadzone zmiany dotyczą w znacznej mierze uregulowania nowych pojęć i definicji, m.in. w zakresie kategorii odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które to według nowelizacji rozumiane są jako odpady powstałe podczas robót budowlanych, z jednoczesnym wyłączeniem tych odpadów z kategorii odpadów komunalnych. Omawiana ustawa określa również dodanie w ustawie o odpadach rozdziału w sprawie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który to wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Ponadto, w drodze nowelizacji uszczegółowione zostały m.in. pojęcia bioodpadów, odpadów komunalnych, jak również dookreślona została definicja gospodarowania odpadami poprzez dodanie, że obejmuje również sortowanie odpadów. Nowelizacja wprowadza również zachęty do stosowania hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Przykładowe środki jakie przewidziano w tym zakresie to zachęty podatkowe do nieodpłatnego oddawania produktów (zwłaszcza żywności), systemy zwrotu kaucji i inne środki zachęcające do wydajnego zbierania zużytych produktów i materiałów, należyte planowanie inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami, w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych, czy też zrównoważone zamówienia publiczne zachęcające do lepszego gospodarowania odpadami i wykorzystywania produktów i materiałów pochodzących z recyklingu.

 

Istotną częścią wprowadzonych zmian są regulacje w zakresie kryteriów utraty statusu odpadów. Przedmiotowe zmiany ułatwiają utratę statusu odpadów. Umożliwiają one utratę wskazanego statusu przez przedmioty lub substancje, które mają być wykorzystane do konkretnych celów, wyłączając dotychczas obowiązującą przesłankę, że mają być powszechnie stosowane do tych konkretnych celów. Nowelizacja wprowadziła także hierarchię określania szczegółowych warunków utraty statusu odpadów tj. w pierwszej kolejności znaczenie mają szczegółowe warunki określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o odpadach, a dopiero jeżeli nie zostały określone w tych przepisach, możliwe jest ich określenie w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów. Powyższa regulacja z pewnością wyjaśnia dotychczasowe rozbieżności w tym zakresie.

 

Podsumowując, ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne nowości, jeśli chodzi o definicje ustawowe, jak również usuwa dotychczasowe wątpliwości co do hierarchii określania szczegółowych warunków utraty statusu odpadów. Nowe regulacje wpłyną na procesy wydawania decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych, budowlanych wymaganych i uzyskiwanych dla inwestycji transportowych, tj. związanych z budową, przebudową dróg, budową, modernizacją linii kolejowy.

 

Współautor publikacji: Dawid Krakowiak

Mogą Cię zainteresować: