16 kwietnia 2024 | Marcin Dziewierski |

Gdzie biznes powinien szukać środków z Krajowego Planu Odbudowy?

junior associate, aplikant adwokacki

To kluczowe pytanie wymaga rozróżnienia dwóch perspektyw – Beneficjenta oraz jego Kontrahenta.

 

Beneficjenta – ponieważ do niego trafiają bezpośrednio pieniądze z funduszy KPO, które zostaną przeznaczone na realizację zamierzonych przedsięwzięć. To istotna dla przedstawicieli biznesu perspektywa, bowiem pozwala ona na zrealizowanie inwestycji usprawniających prowadzenie działalności na rynku.

 

Kontrahenta – ponieważ bez jego udziału środki z KPO nie będą mogły zostać zagospodarowane. To Kontrahent de facto realizuje przedsięwzięcie, na które Beneficjent pozyskał dofinansowanie. Pośrednio jest on końcowym odbiorcą środków z KPO. Stąd kluczowe jest ułatwienie Kontrahentom dostępu do przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu KPO. To istotna dla przedstawicieli biznesu perspektywa, bowiem w ten sposób środki z KPO zostaną skutecznie zaabsorbowane i wzmocnią lokalny gospodarkę.

 

Beneficjent

 

By skutecznie pozyskiwać finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy niezbędne jest poznanie podstawowych założeń dot. programu.

 

Nawiązując do wcześniejszych wpisów ramach dot. KPO, podmioty zainteresowane otrzymaniem unijnych środków powinny:

 

  • zdefiniować zamierzone przedsięwzięcie;
  • przeanalizować Dokument KPO oraz regulacje dot. Inwestycji pod kątem zamierzonego przedsięwzięcia;
  • zweryfikować, czy Inwestycja i warunki (kryteria) jej realizacji odpowiadają sytuacji zainteresowanego podmiotu;
  • złożyć wniosek do Instytucji Odpowiedzialnej.

 

Procedurę tę starają się usprawniać Instytucje Odpowiedzialne, które publikują ogłoszenia o naborach dot. konkretnej Inwestycji realizowanej w ramach KPO. Wraz z ogłoszeniem o naborach Instytucja Odpowiedzialna prezentuje ogólne informacje dot. Inwestycji oraz jej szczegółowe warunki (np. regulamin dofinansowania, wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie).

 

Ogłoszenia o naborach zasadniczo są publikowane na stronach poświęconych programowi KPO oraz stronach poszczególnych Instytucji Odpowiedzialnych. Naborów należy szukać przede wszystkim na witrynach www:

 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/nabory

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/nabory-wnioskow/

 

https://www.cupt.gov.pl/konkursy/aktualnie-trwajace/

 

Kontrahent

 

Odmiennym celom powinna być podporządkowana działalność Kontrahenta, który chce uczestniczyć w projektach wykonywanych w ramach KPO. Musi on bowiem ustalić, jakie podmioty pozyskały dofinansowanie i skutecznie zawalczyć o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia.

 

Po pierwszew ramach przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych informacje o przedsięwzięciach będą docierały na rynek przez znane dotychczas kanały, tj. przez platformy przetargowe.

 

Dodatkowo potencjalni Kontrahenci mogą monitorować sprawozdania Instytucji Odpowiedzialnych oraz informacje medialne o zawarciu umów o dofinansowanie. W ten sposób Kontrahenci zyskają przewagę czasową polegającą na uzyskaniu informacji o dofinansowaniu już na wcześniejszym etapie.

 

Zob. np.:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/najwieksi-beneficjenci-kpo

 

Po drugie – w ramach przedsięwzięć realizowanych przez podmioty prywatne ścieżka uzyskania informacji o przepływach funduszy z KPO do konkretnych podmiotów jest znacząco utrudniona. Podmioty prywatne (Beneficjenci) będą zawierały z wykonawcami/dostawcami (Kontrahentami) umowy o realizację przedsięwzięcia korzystając ze swobody kontraktowania.

 

Warto rozważyć np. złożenie wniosków do Instytucji Odpowiedzialnych o udzielenie informacji publicznej dot. Beneficjentów, którzy pozyskali dofinansowanie.

 

Możliwe jest również przejęcie inicjatywy przez Kontrahentów. Zgodnie z tym modelem Kontrahent mógłby zachęcać oraz wspierać potencjalnego Beneficjenta przy złożenia wniosku o dofinansowanie. Np. poprzez zawieranie umów realizowanych pod warunkiem pozyskania dofinansowania z KPO. Takie umowy winny jednak przewidywać właściwe zabezpieczenie interesów obydwu stron.

 

Z perspektywy potencjalnego Kontrahenta – niezależnie od kategorii Beneficjentów (podmioty publiczne lub prywatne) – celowe będzie również zapoznanie się z Inwestycjami przewidzianymi w KPO, a także wysokością funduszy przeznaczonych na ich realizację. W ten sposób przedstawiciele biznesu będą mogli opracować biznesplan uwzględniający wpływ KPO na warunki rynkowe, w których prowadzą działalność.

 

Mogą Cię zainteresować: