28 października 2020 | Łukasz Kotarba |

Jak czytać uzasadnienie orzeczeń wydawanych w toku postępowań

Biorąc udział w postępowaniach przed sądami lub organami administracji publicznej zwracajmy uwagę na uzasadnienia orzeczeń (wyrok, decyzja itp.). Może bowiem zdarzyć się tak, że sąd lub organ uzasadni swoją decyzję poprzez literalne odtworzenie (przekopiowanie) lub bardzo zbliżone przeredagowanie stanowiska jednej ze stron (np. powoda w postępowaniu sądowym; naczelnika urzędu skarbowego w postępowaniu podatkowym).

 

Orzeczenia (decyzje) wydawane w toku takich postępowań bardzo często dotykają sfery majątkowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Jeżeli nawet orzeczenie wydane w sprawie jest niekorzystne, a uzasadnienie jednoznacznie i krok po kroku oddala nasze argumenty, to sprawdźmy czy to są autorskie, niezawisłe przekonania sądu (organu), czy jednak uzasadnienie zawiera po prostu „przeklejenie” stanowiska naszego przeciwnika – w takim wypadku można próbować podważać wydane orzeczenie jako oparte na nieautorskich ustaleniach sądu (organu) wydającego rozstrzygnięcie. Do takich, uzasadnionych wniosków, doszedł Rzecznik Praw Obywatelskich – zob. skarga kasacyjna rozpoznawana przed Sądem Najwyższym, sygn. III CSK 33/18 oraz komunikat Rzecznika w tej sprawie.

Mogą Cię zainteresować: