23 kwietnia 2024 | Marita Pełszyk |

KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCE

Klauzula liquidation preference w umowie inwestycyjnej może być skutecznym instrumentem gwarancji wypłaty inwestorowi co najmniej części zainwestowanej przez niego kwoty w razie zdarzenia płynnościowego. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o praktycznych aspektach wykorzystania klauzuli liquidation preference w umowach inwestycyjnych.

 

Czym jest klauzula liquidation preference?

 

Uwzględnienie w umowie inwestycyjnej klauzuli liquidation preference, zapewnia inwestorowi wypłatę co najmniej części zainwestowanej w spółkę kwoty w przypadku zdarzenia płynnościowego (liquidity event). Takim zdarzeniem może być w szczególności sprzedaż spółki, fuzja, podział czy likwidacja. Klauzula liquidation preference stanowi jeden z mechanizmów ochrony interesów inwestora, szczególnie w sytuacjach, gdy wartość target’u (sprzedawanej spółki) nie pokrywa zainwestowanego kapitału.

 

Jakie formy może przybierać?

 

Klauzula liquidation preference występuje w dwóch formach: partycypacyjnej (participa- ting) i niepartycypacyjnej (non–participating). Jeżeli celem jest zapewnienie inwestorowi pierwszeństwa w zaspokojeniu przed pozostałymi wspólnikami spółki (zwykle założycielami), stosujemy formę klauzuli liquidation preference participating. Możliwe jest także zastosowanie hybrydowego modelu opisu klauzuli liquidation preference zawierającej elementy obu przewidzianych form lub wprowadzenie najwyższej kwoty partycypacji inwestora (tzw. cap).

 

Kiedy i w jakim celu jest stosowana?

 

Klauzula liquidation preference pozwala na określenie kolejności i stopnia podziału środków uzyskanych w wyniku likwidacji spółki pomiędzy poszczególnych wspólników.

 

W praktyce stosowania klauzuli liquidation preference w umowach inwestycyjnych, podmiotem uprzywilejowanym w ramach likwidacji jest inwestor. Zabezpieczenie jego interesów w pierwszej kolejności uzasadnione jest zwłaszcza wysokim ryzykiem inwestycji i wkładu często znacznych środków finansowych. Stanowi to jeden z kluczowych powodów, dla których inwestorom zależy na gwarancji, że w przypadku sprzedaży spółki lub jej likwidacji będą̨ mieli zagwarantowaną sumę̨ odpowiadającą co najmniej sumie środków zainwestowanych w spółkę̨ – niezależnie od struktury właścicielskiej czy wyceny spółki. Po spełnieniu tego warunku i zaspokojeniu inwestora, pozostałe środki są̨ dzielone według uzgodnionych przez strony warunków.

 

Podsumowując, klauzula liquidation preference jest często spotykana w umowach z inwestorami venture capitals, służąc jako zabezpieczenie ich inwestycji. Jej dokładne warunki są wynikiem negocjacji między stronami i powinny być starannie dostosowane do specyfiki każdej inwestycji oraz zgodne z obowiązującym prawem. W kontekście prawnym i biznesowym, klauzula liquidation preference może stanowić istotny element umowy inwestycyjnej, mający na celu zabezpieczenie interesu inwestora. Jednakże, jej zastosowanie powinno być starannie przemyślane i dostosowane do konkretnych okoliczności inwestycji oraz obowiązujących przepisów prawnych.

 

Zdajemy sobie sprawę, że jest to złożona i wymagająca materia, dlatego w razie potrzeby wsparcia prawnego w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z zespołem Hoogells.

Mogą Cię zainteresować: