7 lutego 2024 | Marcin Dziewierski |

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY – kto może skorzystać?

junior associate, aplikant adwokacki

Po skrótowym przedstawieniu struktury Krajowego Planu Odbudowy czas, by przybliżyć perspektywę podmiotów zaangażowanych w realizację Inwestycji finansowanej w ramach programu.

 

W ramach tego wpisu przyjrzymy się pozycji:

  1. Instytucji Odpowiedzialnej (np. Ministerstwo Infrastruktury);
  2. Beneficjenta (np. Inwestor);
  3. Kontrahenta (np. Wykonawca).

 

Instytucja Odpowiedzialna

 

Każda z Inwestycji, które składają się na Obszary (Komponenty) KPO podlega koordynacji wybranej Instytucji Odpowiedzialnej.

 

To Instytucja Odpowiedzialna prowadzi nabory na uzyskanie dofinansowania. Do jej obowiązków, należy opracowanie niezbędnej dokumentacji, tj. zasad i regulaminów konkursów oraz wzorów umów o dofinansowanie, które będą regulowały pozycję Beneficjenta. To właśnie Instytucja Odpowiedzialna decyduje o zakwalifikowaniu zgłoszonego wniosku do finansowania w ramach programu KPO. Instytucja Odpowiedzialna pośredniczy też w procesie wypłaty środków na rzecz Beneficjenta.

 

Na późniejszym etapie Instytucja Odpowiedzialna posiada kompetencje do przeprowadzenia kontroli i audytów w odniesieniu do prawidłowości wydatkowania środków unijnych. Oznacza to w konsekwencji, że ponosi ona przed organami unijnymi odpowiedzialność za realizację konkretnej Inwestycji.

 

W ramach poszczególnych Inwestycji Instytucja Odpowiedzialna może zlecać część obowiązków wyspecjalizowanym agencjom i podmiotom. Np. Ministerstwo Infrastruktury niejednokrotnie współdziała przy realizacji KPO z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (por. np. Inwestycja E2.1.3. Projekty intermodalne).

 

Beneficjent

 

To najważniejszy, centralny z perspektywy całego Krajowego Planu Odbudowy podmiot. Od niego w największym stopniu zależy sukces KPO.

 

Beneficjent jest podmiotem, który w oparciu o Inwestycje przewidziane w Dokumencie KPO może ubiegać się o dofinansowanie. By uzyskać dofinansowanie, Beneficjent winien określić zapotrzebowanie na przedsięwzięcie, dokonać analizy przewidzianych w KPO Inwestycji pod kątem zamierzonego przedsięwzięcia oraz złożyć do Instytucji Odpowiedzialnej wniosek o dofinansowanie. Ostatecznie to na Beneficjencie spoczywa zadanie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami Inwestycji.

 

O dofinansowanie przedsięwzięcia mogą ubiegać się najróżniejsze kategorie potencjalnych Beneficjentów:

  1. Podmioty prywatne

(obywatele, rolnicy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego);

  1. Jednostki sektora finansów publicznych oraz inne podmioty sfery publicznej

(jednostki samorządu terytorialnego, PKP PLK, GDDKiA, szkoły, uczelnie, szpitale).

 

Oznacza to, że dofinansowania z KPO mogą stanowić bezpośrednie wsparcie dla biznesu. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się ubiegać o dofinansowanie jako potencjalny Beneficjent.

 

Kontrahenci

 

W zależności od przedsięwzięcia do jego realizacji niezbędne może być zaangażowanie podmiotów zewnętrznych, tzn. Kontrahentów, którym Beneficjent zleci wykonanie przedsięwzięcia.

 

Przykładowo po uzyskaniu przez Inwestora dofinansowania od Ministerstwa Infrastruktury, konieczne dla realizacji przedsięwzięcia może być zawarcie przez Inwestora umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

 

W razie realizacji przedsięwzięcia przez podmioty publiczne Kontrahenci będą wyłaniani w drodze procedur przetargowych.

 

Gdy przedsięwzięcie realizuje podmiot prywatny, zawiera on umowę z Kontrahentem zgodnie ze swobodą kontraktowania.

 

W ten sposób środki z KPO przyczyniają się do osiągnięcia dwóch korzyści.

 

Po pierwsze, umożliwiają zakup środków trwałych lub rozbudowę infrastruktury. Po drugie, pośrednio – tj. po wykonaniu przedsięwzięcia – stanowią należne Kontrahentom wynagrodzenie.

 

Oznacza to, że również tą pośrednią drogą środki z KPO stanowią impuls dla rozwoju lokalnego biznesu.

 

W dalszej części wpisów w ramach Hoogells dla Biznesu – KPO omówimy przykładowe przedsięwzięcia, które wpisują się w Inwestycje w ramach KPO. Przedstawimy również, jakie warunki musi spełniać przedsięwzięcie, by mogło zostać objęte finansowaniem.

 

Mogą Cię zainteresować: