22 maja 2020 |

Otwarcie szkół i nowe wytyczne Ministerstwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 872), od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych oraz zajęciach dydaktycznych.

 

Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do podziału uczniów do poszczególnych grup i ustalenia, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz do dostosowania sposobu realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

 

W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych dla nauczycieli szkół oraz rodziców, w celu zapewnienia reżimu sanitarnego oraz bezpieczeństwa zarówno uczniów jak i pracowników placówek oświatowych. I tak zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo:

 

  1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2;
  2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele oraz dana grupa przebywa w miarę możliwości w jednej sali;
  3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczniów i nauczycieli);
  4. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować;
  5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna);
  6. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki;
  7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
  8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem;
  9. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 

Od 25 maja br. również uczniowie klas VIII będą mieli możliwość konsultacji indywidualnych lub w małych grupach na terenie szkoły.

 

Szczegółowe informacje, wytyczne i rekomendacje znajdują się na stronie internetowej MEN.

 

Mogą Cię zainteresować: