29 lutego 2024 | Marcin Dziewierski |

Krajowy Plan Odbudowy – inwestycje objęte dofinansowaniem

junior associate, aplikant adwokacki

W jaki sposób wykorzystać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na Twoją inwestycję? Jakie przedsięwzięcia mogą zostać zakwalifikowane do objęcia unijnymi funduszami?

 

Beneficjentami programu KPO – obok jednostek sektora finansów publicznych – mogą być jednostki prywatne. KPO otwiera szeroki dostęp do finansowania dla różnorodnych podmiotów. O dofinansowanie mogą ubiegać się np.: obywatele, rolnicy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia czy spółki prawa handlowego.

 

Oznacza to, w konsekwencji, że – w zależności od Inwestycji przewidzianej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności [„Dokument KPO”] – sam przedmiot dofinansowania, tj. przedsięwzięcie objęte KPO, może mieć bardzo różną specyfikę.

 

Potencjalny Beneficjent musi w pierwszej kolejności zdiagnozować potrzebę realizacji przedsięwzięcia. Następnie należy zakwalifikować przedsięwzięcie jako jedną z Inwestycji przewidzianych w Dokumencie KPO. Konieczne jest przeprowadzenie analizy podrozdziału Dokumentu KPO „Charakterystyka (Nature, type, size of investment)” opisującego wybraną Inwestycję. Dopiero po ustaleniu zgodności konkretnego przedsięwzięcia z przewidzianą w Dokumencie KPO Inwestycją, potencjalny Beneficjent może składać wniosek o dofinansowanie.

 

Tytułem przykładu możemy wymienić, że o dotacje mogę ubiegać się Beneficjenci realizujący przedsięwzięcie polegające na:

 

  1. działaniach inwestycyjnych w zakresie modernizacji linii kolejowych; utworzeniu połączeń w ramach sieci kolei dużych prędkości; wymianie systemu SDIP i centralizacji zarządzania posterunkami ruchu, zwiększeniu przepustowości linii kolejowych (likwidacja tzw. „wąskich gardeł” – Inwestycja E2.1.1. [Dokument KPO];
  2. budowie magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą̨ jego składowanie, zatłaczanie oraz użytkowanie; budowie, rozbudowie oraz modernizacji sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru oraz budowę̨ infrastruktury umożliwiającą̨ jego transport kołowy; budowie innowacyjnych jednostek transportowych zasilanych wodorem – Inwestycja B2.1.1.
  3. Przebudowie portów oraz dostępu do nich od strony morza (w tym falochronów), tak by umożliwić́ korzystanie z terminali przeznaczonych do obsługi jednostek instalacyjnych i serwisowych offshore wind – Inwestycja B2.2.3.
  4. wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego (podmioty istniejące i nowo zakładane) w zakresie zakupu maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury; rozbudowie i modernizacji infrastruktury logistycznej (np. hale, magazyny) i technologicznej służącej skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa (m.in. zakupu specjalistycznych środków transportu) wraz z towarzyszącym systemem aplikacji cyfrowych – Inwestycja A1.4.1.
  5. budowie, rozbudowie lub modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich – Inwestycja B3.1.1.
  6. wymianie nieefektywnych źródeł służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej; termomodernizacji budynków mieszkalnych – Inwestycja B1.1.

 

Z krótkiego, przykładowego zestawienia wynika, że o dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci realizujący najróżniejsze przedsięwzięcia. Począwszy od prowadzenia wielkoskalowych inwestycji infrastrukturalnych, przez rozbudowę magazynów w gospodarstwach rolnych, po termomodernizację budynków mieszkalnych.

 

By ustalić intersujący dla Państwa program dofinansowania, niezbędne jest sporządzenie indywidualnej analizy Dokumentu KPO oraz aktualnych naborów na dofinansowanie, w której należy uwzględniać możliwości oraz specyfikę prowadzonego przez Państwa biznesu.

 

Materiał jest częścią cyklu poświęconego programowi KPO. Zachęcamy do lektury wcześniejszych opracowań:

 

Mogą Cię zainteresować: