Opinie i konsultacje dot. gospodarowania odpadami

Liczne, bieżące konsultacje i zajmowanie stanowisk odnośnie interpretacji lub zastosowania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności w odniesieniu do konkretnych instalacji lub podmiotów obowiązanych do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych umożliwiających działanie, przy uwzględnieniu regulacji ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach czy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.