| Łukasz Kotarba

Reprezentacja na etapie przygotowania argumentacji prawnej na potrzeby rozliczenia z zamawiającym publicznym wykonanej umowy o dzieło

Reprezentacja Klienta na etapie przygotowania argumentacji prawnej na potrzeby rozliczenia z zamawiającym publicznym wykonanej umowy o dzieło (opracowanie dokumentacji projektowej). Dobór argumentacji prawnej oraz przygotowanie strategii postępowania na potrzeby dochodzenia zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną umowę, mimo argumentacji o braku podstaw do otrzymania całości wynagrodzenia w związku z brakiem formalnego odbioru co do jednego elementu wykonanego dzieła. Złożenie sprawy do sądu – dochodzenia zapłaty pełnego wynagrodzenia. Kwestionowanie postanowień umowy przygotowanej w formie zamówienia publicznego w zakresie w jakim wyłączają prawo wykonawcy do otrzymania pełnego wynagrodzenia / uzależniają otrzymanie wynagrodzenia od spełnienia wyłącznie formalnych przesłanek – niezależnie od sposobu, prawidłowości oraz jakości realizacji.