| Łukasz Kotarba

Reprezentacja w sporach dot. wzajemnych roszczeń z zakresu naruszenia praw do unijnych i międzynarodowych znaków towarowych

Reprezentacja Klienta w sporach dotyczących wzajemnych roszczeń z zakresu naruszenia praw do unijnych oraz międzynarodowych znaków towarowych oraz roszczeń dążących do podważenia istnienia praw do znaku towarowego. Podejmowanie złożonych akcji prawnych w ramach odrębnych postępowań administracyjnych ściśle powiązanych z prowadzonym postępowaniem, mających na celu ochronę prawną reprezentowanego Klienta. Nadzór nad pozyskaniem oraz przygotowaniem złożonego materiału dowodowego (aspekt międzynarodowy postępowania) na potrzeby prowadzonych sporów sądowych. Proaktywna postawa w doborze strategii procesowej, a także w zakresie negocjowanych warunków ugodowych. Skuteczne odparcie zarzutu sądowego przed sądem odwoławczym w przedmiocie zgłoszenia powództwa wzajemnego po terminie – wykazanie, że przeprowadzenie rozprawy w kwestii niedotyczącej żądania głównego pozwu nie stanowi końcowego terminu zgłoszenia powództwa wzajemnego (nie stanowi w istocie pierwszej rozprawy w sprawie).