Artykuł mec. Anny Dynek oraz mec. Anny Oleksiewicz w specjalnym numerze MZP

W specjalnym, eksperckim numerze czasopisma Monitor Zamówień Publicznych ukazał się artykuł „Umowa o zamówienie publiczne”. Autorkami są mec. Anna Dynek oraz mec. Anna Oleksiewicz.

 

W numerze tym wybrani specjaliści z zakresu prawa zamówień publicznych dokonują oceny nowej ustawy PZP. Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu w Monitorze Zamówień Publicznych.

Umowa sponsorska Verva Warszawa Orlen Paliwa – udział Hoogells

Drużyna siatkówki męskiej „Projekt Warszawa” to od wczoraj  „Verva Warszawa Orlen Paliwa”. To niezwykle ważne wydarzenie w świecie siatkówki, w którym jako kancelaria mamy swój udział.

 

We współpracy z naszym Klientem, spółką Projekt Warszawa Sp. z o.o., prowadzącą warszawską drużynę siatkówki męskiej, prowadziliśmy działania zmierzające do podpisania głównej umowy sponsorskiej. Na wcześniejszych etapach, wspieraliśmy także naszego Klienta pod kątem prawnym we wszelkich aktywnościach zmierzających do rozpoczęcia gry przez drużynę po nabyciu praw do rozgrywek w PlusLidze.

 

Prace prowadziły mec. Anna Oleksiewicz oraz mec. Paulina Jakubowska. Było to dla naszego zespołu wyzwanie i ogromnie cenne doświadczenie, zakończone w satysfakcjonujący dla Klienta sposób. Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na portalu Polska Times.

Artykuł o wnętrzach Hoogells w Marketingu Prawniczym

W nowym numerze Magazynu Marketing Prawniczy ukazał się artykuł o wnętrzach kancelarii Hoogells.

 

Redakcja Marketingu Prawniczego doceniła oryginalność i nieszablonowość projektu, z którego korzystaliśmy. Doceniona została także nasza dbałość o to, aby każdy klient czuł się u nas komfortowo i miał poczucie, że trafił pod opiekę profesjonalistów.

 

Serdecznie dziękujemy za publikację.

 

Magazyn można nabyć na stronie Marketingu Prawniczego.

 

Mec. Anna Dynek i mec. Łukasz Kotarba na IX Kongresie Kolejowym

Mec. Anna Dynek oraz mec. Łukasz Kotarba uczestniczyli wczoraj, 13.11.2019 r., w IX Kongresie Kolejowym.

 

To bardzo istotne wydarzenie, w trakcie którego obecni byli najważniejsi przedstawiciele rynku kolejowego w Polsce. Była to również okazja do wysłuchania prelekcji ekspertów i poszerzenia wiedzy, którą z pewnością wykorzystamy w praktyce.

#NOWEKPC – Zmiany w postępowaniu nakazowym

Nowelizacja KPC wchodząca w życie z dniem 7 listopada 2019 r., wprowadza istotne zmiany w regulacji dotyczącej postępowania nakazowego, które to postępowanie powszechnie i chętnie wykorzystywane jest przez przedsiębiorców do szybkiego i sprawnego dochodzenia swoich roszczeń. Pomimo, iż wymagania związane z uzyskaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są jednymi z bardziej rygorystycznych to jednak, takie postępowanie, jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sporu, daje możliwość szybkiego zabezpieczenia roszczenia, a jego wszczęcie nie wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów postępowania.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące postępowania nakazowego, które znajdą zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu 7 listopada br.

 

Podstawy wydania nakazu zapłaty 

 

Od 7 listopada 2019 r. nakaz zapłaty będzie wydawany, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone żądanie będą udowodnione dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, a także na podstawie weksla lub czeku.

 

W świetle nowych przepisów, nie będzie już możliwości powoływania się na zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym. Nie będzie również możliwe wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z warrantu lub rewersu.

 

Sąd nie wyda już nakazu zapłaty w przypadku dochodzenia przez bank roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

 

Nieznajomość miejsca pobytu pozwanego

 

Ustawodawca częściowo uchyla obowiązujące przepisy statuujące przesłanki odmowy wydania nakazu zapłaty, względnie jego uchylenia z urzędu. Po nowelizacji, takie okoliczności jak nieznajomość miejsca pobytu pozwanego i niemożność doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty w kraju, nie będą stanowiły przesłanki do uchylenia z urzędu przez Sąd wydanego nakazu zapłaty.

 

Referendarze sądowi

 

Kolejną zmianą jest przyznanie Referendarzom Sądowym kompetencji do wykonywania czynności w postępowaniu nakazowym. Obecnie ten przywilej przysługiwał wyłączenie sędziom. Powyższe ma na celu dalsze usprawnienie postępowania i przyspieszenie procedowania spraw rozstrzyganych w postępowaniu nakazowym.