Pracownicze plany kapitałowe a renegocjacja wynagrodzenia wykonawcy

Z dniem 1 lipca 2020 roku kolejna, już przedostatnia, grupa podmiotów zatrudniających została zobligowana do stosowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa weszła wprawdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, ale przewidziano cztery fazy wdrożenia, tj. Ustawę stosuje się do:

 

  1. podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) – od dnia 1 lipca 2019 r.,
  2. podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  3. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) – od dnia 1 lipca 2020 r.,
  4. pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

Podmioty zatrudniające muszą zawrzeć umowy o prowadzenie PPK i o zarządzanie PPK w terminach określonych w art. 134 ust. 2 i 3 Ustawy, liczonych od ww. dat. Co jednak istotne, terminy zawarcia przedmiotowych umów, dla podmiotów z II etapu wprowadzania PPK zostały przedłużone w związku COVID-19. Nowe terminy zawarcia umów to:

 

  • umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27 października 2020 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

 

Są to terminy tożsame dla III fazy wdrożenia PPK, objętej Ustawą 1 lipca br. Terminy zawarcia ww. umów dla I fazy wdrożenia już upłynęły, odpowiednio 25 października 2019 r. i 12 listopada 2019 r.

 

Powyższe oznacza, iż w najbliższych miesiącach również wykonawcy zamówień publicznych o statusie podmiotów zatrudniających z fazy II i III wdrożenia PPK będą zawierali ww. umowy, a także będą składali liczne wnioski o przeprowadzenie renegocjacji wynagrodzenia (dot. wykonawców zamówień udzielonych przed 1 stycznia 2019 roku).

 

Wykonawcy zamówienia publicznego, których objęły już obowiązki wynikające z Ustawy, mają bowiem prawo do zmiany wysokości należnego im wynagrodzenia z uwagi na wzrost kosztów realizacji zamówienia wynikający z zawarcia przez wykonawcę jako podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK, dotyczy to zarówno wykonawców, którzy realizują zamówienie publiczne na podstawie umów zawartych począwszy od dnia wejścia w życie Ustawy (zgodnie z art. 142 ust. 5 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), jak i wykonawców, którym zamówienia publicznego udzielono na podstawie postępowania zakończonego przed 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca przewidział bowiem w art. 135 Ustawy możliwość renegocjacji wynagrodzenia należnego wykonawcy realizującemu już zamówienie publiczne (umowy o zamówienie publiczne nierzadko są umowami wieloletnimi i zasadne jest umożliwienie wykonawcom uzyskania dodatkowej płatności rekompensującej im wzrost kosztów).

 

Zmiana wynagrodzenia obejmuje sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez wykonawcę. Wykonawca może zatem ubiegać się o podwyższenie wynagrodzenia wynikające z dokonania zarówno wpłat podstawowych (1,5%), jak i dodatkowych (2,5%).

Konferencja Kontrakty Kolejowe 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Kontrakty Kolejowe 2020. Dyrektor Działu Infrastruktury i Postępowań Spornych i radca prawny naszej kancelarii Łukasz Kotarba poprowadzi panel „Umowy o roboty budowlane i relacje na linii wykonawca – podwykonawca w świetle obowiązujących przepisów”.

 

Tematyka panelu skupi się na generalnym wyjaśnieniu czym jest umowa podwykonawcza, uwzględniając przy tym podstawowe kwestie związane z zawieraniem takich umów jak np. formułowanie komparycji, forma zawarcia umowy.

 

Zwrócimy uwagę na obowiązki wykonawcy w kontekście podwykonawstwa wedle ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnimy też kwestię solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane. Dowiedzą się Państwo również o zasadach dotyczących rozliczania ustanowionych kaucji gwarancyjnej i skuteczności żądania ustanowienia gwarancji terminowej zapłaty przez podwykonawcę.

 

Jesteśmy przekonani, że wieloletnie praktyczne doświadczenie mec. Łukasza Kotarby w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym związanych z nimi umowami podwykonawczymi sprawi, że prowadzony przez niego panel będzie nie tylko ciekawy, ale również rozwieje Państwa dotychczasowe wątpliwości.

 

Poza tym podczas konferencji zostaną poruszone również inne, istotne elementy realizacji kontraktów kolejowych, w tym:

  • Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów strukturalnych
  • Waloryzacja kontraktów kolejowych w praktyce. Omówienie aktualnych regulacji i zasad ich stosowania
  • Zamówienia publiczne w branży infrastruktury kolejowej – na co zwrócić uwagę przy analizie wymagań zamawiającego?