Korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii – roszczenia podwykonawcy o zapłatę oparte o reżim solidarnej odpowiedzialności oddalone

Informujemy, że uzyskaliśmy korzystny wyrok sądu dla naszego Klienta (lidera branży produkcyjnej). Sprawa dotyczyła roszczenia podwykonawcy o zapłatę opartego o reżim solidarnej odpowiedzialności. Podwykonawca pozwał Klienta jako inwestora robót budowlanych. Sąd oddalił powództwo podwykonawcy w całości.

 

Sprawa była wielowątkowa, gdyż dotyczyła zgłoszenia podwykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz jego akceptacji przez inwestora jako warunków solidarnej odpowiedzialności, badania charakteru kwoty zatrzymanych na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu gwarancji / rękojmi (kaucja czy wynagrodzenie), a także obejmowała spór dotyczący wykładni porozumienia rozliczającego inwestycję.

 

Jeżeli chodzi o merytoryczne walory rozstrzygnięcia, to warto odnotować, że sąd pochylił się intensywnie nad istotą kaucji gwarancyjnej i oceną zatrzymanego wynagrodzenia w toku realizacji prac w kontekście celu, jakiemu miało służyć to zatrzymanie. I tak sąd słusznie wskazał np. że strony umowy stworzyły swego rodzaju fundusz służący zaspokojeniu roszczeń generalnego wykonawcy, a co wynika z treści umowy, w której przewidziano zatrzymanie odpowiedniej części wynagrodzenia na potrzeby zabezpieczenia roszczeń jakie mogą powstać w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Ponadto zasadnie podkreślono w motywach rozstrzygnięcia, że skoro wskazuje się w orzecznictwie na realny charakter kaucji – czyli spowodowanie, że w dyspozycji generalnego wykonawcy znajdzie się oznaczona kwota, to nie istnieją przeszkody do tego aby za taką czynność realną uznać zatrzymanie części wynagrodzenia – której efektem jest właśnie pozostawienie w dyspozycji generalnego wykonawcy oznaczonej kwoty pieniężnej (do wykorzystania na ściśle określony cel).

 

Należy zauważyć ponadto, że sądy nadal analizują i badają w toku postępowań sądowych (tak było i w tej sprawie) kwestie dorozumianych zgód inwestora na zatrudnienie podwykonawców, których udział w inwestycji nie został poprzedzony pisemnym zgłoszeniem zakresu robót tego podwykonawcy – także do oceny umów o roboty budowlane / umów podwykonawczych do których stosuje się znowelizowane przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego (nowelizacja, która weszła w życie z dniem 01 czerwca 2017 roku). Sądy wykorzystują przy tym przede wszystkim orzecznictwo wydane na bazie uchylonych lub zmodyfikowanych przepisów pomijając niestety, że stan prawny uległ dość istotnej modyfikacji na skutek ww. nowelizacji.

 

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili mec. Anna Oleksiewicz oraz mec. Łukasz Kotarba.

Ograniczenia pracy personelu medycznego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się epidemii koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ograniczenia w pracy pracowników medycznych w kilku miejscach. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2 nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2.

 

Jak wynika z przepisów, kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie (tj. wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne:

  • wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub
  • w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

– opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie.

 

Osoby wykonujące zawód medyczny wpisane do wykazu stanowisk nie mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2.

 

Mając na uwadze powyższe, jeśli lekarze pracują/pełnią dyżury w podmiotach leczniczych wpisanych do wykazu szpitali (tj. szpitale jednoimienne oraz szpitale gdzie wyodrębniono komórki do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) zostali wpisani również do wykazu stanowisk, nie mogą pracować/pełnić dyżurów w kilku podmiotach.

 

Powyżej opisany zakaz pracy personelu medycznego pracującego z osobami zakażonymi COVID-19 ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.