Webinar: Budowanie wartości w transakcjach M&A w okresie pandemii – prawne aspekty nabycia oraz sprzedaży spółek

Transakcje M&A znalazły się pod istotnym wpływem uwarunkowań związanych Covid-19, zmieniając swoją strukturę, wielkość i charakter. Okoliczności te mają doniosłe znaczenie dla praktyki obrotu. Jednocześnie istnieją branże oraz sektory, które stały się beneficjentami obecnej sytuacji związanej z Covid-19. W tym kontekście chcielibyśmy Państwa zaprosić na nasz bezpłatny webinar, organizowany we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą, w dniu 21 kwietnia 2021 r. w godz. 11:00-12:30.

 

Budowanie wartości w transakcjach M&A w okresie pandemii – prawne aspekty nabycia oraz sprzedaży spółek.

 

Webinar poprowadzi Mirosław Metych (Partner, Head of M&A), który poruszy następujące zagadnienia:

 

  • Czy w okresie pandemii transakcje M&A mogą kreować dodatkową wartość dla inwestorów?
  • Jakie sektory są beneficjentami obecnej sytuacji związanej z Covid-19?
  • Kluczowe szanse i ryzyka w transakcjach M&A w dobie koronawirusa, z perspektywy sell-side, buy-side oraz  podmiotu nabywanego.
  • Covid-19 a Transakcje M&A z perspektywy podmiotów finansujących (banków) oraz firm inwestycyjnych.
  • Koronawirus a timing wyjścia z inwestycji – aspekty formalnoprawne.

Problematykę wycen w kontekście Covid-19 omówi Wojciech Kryński – jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost, członek rady nadzorczej MCI Capital TFI SA.

 

Zapisy:

 

Na webinar można się zapisać wysyłając maila (dagmara.ludzinska@hoogells.pl) podając imię i nazwisko uczestnika/uczestników, adres mailowy oraz numer telefonu.

 

Dokonamy rejestracji, a przed webinarem prześlemy link do zalogowania.

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie uczestnictwa w webinarze do 14 kwietnia 2021 r.

 

Uczestnictwo w webinarze jest bezpłatne – serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Hoogells na LNG w Świnoujściu

Mec. Anna Oleksiewicz ma przyjemność wspierać Inżyniera Kontraktu w toku realizacji nadzoru nad rozbudową Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

 

W ramach projektu zrealizowana będzie budowa trzeciego zbiornika do magazynowania procesowego LNG, budowa nowego nabrzeża wraz ze stanowiskiem do rozładunku i załadunku LNG na statki, budowa systemu załadunku LNG na cysterny kolejowe, a także nastąpi rozbudowa istniejącego systemu regazyfikacyjnego.

 

Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 1 mld zł.

Konferencja – Międzynarodowe kontrakty handlowe

23 czerwca 2021 podczas konferencji online Międzynarodowe kontrakty handlowe nasi eksperci r.pr. Paulina Jakubowska, mec. Mirosław Metych i r.pr. Łukasz Kotarba przybliżą Państwu m.in. następujące zagadnienia:

 

  • Na co należy zwracać uwagę w umowach międzynarodowych;
  • Czy warto stosować instrumenty prawa międzynarodowego takie jak CISG lub Incoterms;
  • Ryzyka procesowe związane z treścią umów międzynarodowych;
  • Metody rozstrzygania sporów z kontrahentem zagranicznym;
  • Praktyczne aspekty związane z finansowaniem kontraktów oraz instrumentami zabezpieczeń.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

 

 

Artykuł r.pr. Edyty Sikorskiej-Gałeckiej – Elementy umowy o zamówienie publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Edyty Sikorskiej-Gałeckiej, opublikowanym w numerze 1 (189) Monitor Zamówień Publicznych Wydawnictwa Forum Media Polska Sp. z o.o.

 

Publikacja przybliża warunki, jakim w świetle nowego prawa zamówień publicznych muszą odpowiadać postanowienia umów o wykonanie zamówienia publicznego, których treść w praktyce kreują zamawiający.

Inwestor vs. Podwykonawcy – kolejna wygrana Kancelarii

Kancelaria uzyskała po raz kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej dla Klienta – lidera branży produkcyjnej. Istotne, że jest to drugie korzystne orzeczenie dla Klienta w bliskim odstępie czasu dotyczące roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę w toku tej samej inwestycji. Podwykonawca pozwał Klienta o zapłatę wynagrodzenia jako inwestora robót budowlanych, a Sąd oddalił powództwo w całości.

 

Sprawa – tak jak poprzednio [czytaj więcej tutaj] – dotyczyła roszczenia podwykonawcy o zapłatę opartego o reżim solidarnej odpowiedzialności i dotyczyła m.in. badania charakteru kwot zatrzymanych na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu gwarancji / rękojmi (kaucja czy wynagrodzenie), a także obejmowała spór dotyczący wykładni porozumienia rozliczającego inwestycję.

 

Dziękujemy Klientowi za zaufanie oraz powierzenie kompleksowej opieki prawnej nad prowadzoną inwestycją, w tym w zakresie przygotowania umowy na roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, nadzoru nad jej prawidłową realizacją oraz reprezentacji w toku postępowań sądowych prowadzonych na skutek roszczeń zgłoszonych przez podwykonawców.

 

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili: mec. Anna Oleksiewicz, mec. Łukasz Kotarba oraz mec. Paulina Jakubowska.

Korzystny wyrok KIO dla Klienta Kancelarii

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła zarzuty naszego Klienta ZBM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część 2” m.in. dotyczące skonstruowania warunku udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

 

Mec. Agnieszka Dudko-Romańczuk reprezentująca ZBM S.A. przekonała Izbę, że wymaganie, aby wykonawca i inspektor nadzoru robót w branży inżynieryjnej mostowej legitymowali się wyłącznie doświadczeniem w zakresie drogowych obiektów mostowych stalowych jest nieproporcjonalne i nieadekwatne do przedmiotu zamówienia. Wymaganie to nie uwzględnia faktu, że w okresie ostatnich 10 lat drogowe obiekty mostowe były realizowane głównie w technologii zespolonej, co powoduje, iż krąg ewentualnych wykonawców spełniających warunki będzie bardzo ograniczony.

 

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu wprowadzenie zmiany w SIWZ polegającej na dopuszczeniu także obiektów stalowo-zespolonych wskazując, że obowiązkiem zamawiającego przy kształtowaniu wymagań stawianych wykonawcom jest nie tylko odniesienie do przedmiotu zamówienia, ale też ocena sytuacji rynkowej (wyrok KIO 3306/20).